Zaproszenie do złożenia oferty

GMINA KORYCIN 

Korycin, dnia 22.08.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której przedmiotem jest: zorganizowanie i przeprowadzenie Transgranicznego Pikniku Rodzinnego w Korycinie na placu przedszkolnym, w ramach projektu pt. ”Transgraniczna Sieć Wczesnej Edukacji” realizowanego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska  (INTERREG V-A)

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Transgraniczny Piknik Rodzinny skierowany jest do min. 40 uczestników z Polski i Litwy (dzieci, rodzice, opiekunowie) w czasie min. 6 godzin. Celem pikniku będzie integracja, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na pograniczu polsko-litewskim, wzmocnienie więzi między Partnerami projektu.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

 • zapewnienie uczestnikom w miejscu wyznaczonym wszelkiego rodzaju zabaw, atrakcji, konkursów prowadzonych  przez doświadczonych animatorów  wraz z zapewnionym nagłośnieniem( minimum 4 bloki  tematyczne, uzgodnione z organizatorem m.in. koncert zespołu muzycznego z muzyką dla dzieci na żywo, warsztaty muzyczne dla dzieci z wykorzystaniem instrumentów muzycznych,
 • zapewnienie urządzeń zabawowych wraz z ich profesjonalną obsługą i nadzorem pod względem bezpieczeństwa osób z nich korzystających :
  – duża zjeżdżalnia dmuchana,
  – dmuchany plac zabaw, (ok. 100 mkw),
  – tematyczny kącik urządzeń rekreacyjnych,
  – boisko dmuchane – piłkarzyki,
  – symulator dojenia krowy,
  – basen wodny dla dzieci z łódkami,
  – dmuchane urządzenia pneumatyczne dla dzieci,
  – inne:
 • zapewnienie atrakcyjnego, bezpiecznego  pojazdu rekreacyjno-turystycznego typu „pociąg z wagonikami” do zwiedzania ciekawych miejsc gminy Korycin, który pomieści jednorazowo minimum 35 osób (dzieci wraz z opiekunami),
 • zapewnienie wszystkim  uczestnikom pikniku  poczęstunku w formie cateringu,
 • zakup gadżetów i nagród w konkursach dla  uczestników pikniku  – minimum 40 kpl ( zestawy do uzgodnienie z organizatorem, nadruk zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia).
 1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i powinna zawierać:
  – nazwę i adres oferenta,
  – datę sporządzenia,
  – propozycję programu Transgranicznego Pikniku Rodzinnego,
  – propozycję menu,
  – cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi w rozbiciu na następujące pozycje:
  – wynajem urządzeń rekreacyjnych,
  – poczęstunek uczestnikom pikniku-catering,
  – gadżety i nagrody w konkursach,
  – wynajem pojazdu rekreacyjno-turystycznego,
 1. Wymagany termin realizacji: 13 września 2018 r.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena  60 %
Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej wg. formuły:
Cn/Cb x 100 x 60% = liczba punktów
Gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb –  cena oferty rozpatrywanej
100 – wskaźnik stały
60% – procentowe znaczenie kryterium cena

2) atrakcyjność  urządzeń zabawowych – 40% , mierzona ilością wg poniższej tabeli:

Atrakcyjność/ilość urządzeń   Punktacja
powyżej  10 urządzeń 40 pkt
od 10 do 7 urządzeń 20 pkt
od 7 do 4 urządzeń 5 pkt
poniżej 4 urządzeń 0 pkt

Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów poszczególnych kryteriów (Sp) wg wzoru:
Sp = Cp+Au
Sp – suma punktów
Cp – liczba punktów w kryterium cena
Au -liczba punktów w kryterium atrakcyjność urządzeń.

 1. Istotne postanowienia/ wzór umowy* (załącznik nr 2 do zaproszenia),
 2. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w sekretariacie pok. nr 2, drogą pocztową/e’mailem* na adres: 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a, e-mail: gbajkowska@korycin.pl, osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Grażyna Bajkowska,tel. 857229198, 857229181.
 3. Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (załącznik nr 1 do zaproszenia), w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., do godz. 15.00.

WÓJT
Mirosław Lech

                                                                                 (podpis Kierownika Zamawiającego)

* – niepotrzebne skreślić

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Oferta cenowa.
3. Załącznik Nr 2 do zaproszenia.
4. Załącznik Nr 3 do zaproszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content