Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

      W związku z napływającymi sygnałami o nielegalnym zagospodarowywaniu osadów ściekowych pochodzących z miejskiej oczyszczalni ścieków w Białymstoku informuję, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził wspólne działania z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w tej sprawie.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ujawniono, iż osady ściekowe odbierane z Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku trafiają na pola uprawne rolników na terenie województwa podlaskiego. W SIWZ na usługę odbioru i zagospodarowywania osadów ściekowych pochodzących z terenu oczyszczalni miejskiej w Białymstoku wskazano, iż odpady te nie nadają się do rolniczego wykorzystania a mimo to, jak wskazano powyżej, trafiają na pola uprawne.
Stosując komunalne osady ściekowe do celów rolniczych należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, m.in. zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, jeżeli są spełnione następujące warunki:
1) zawartość metali ciężkich w tych osadach nie przekracza ilości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) w przypadku stosowania tych osadów w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne – nie wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella w reprezentatywnej próbce osadów o masie 100 g uzyskanej zgodnie z § 5 ust. 3;
3) łączna liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy, zwanej dalej „s.m.”, osadów przeznaczonych do badań stosowanych:
a) w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne – wynosi 0.

      Zgodnie z §3 ust. 1. przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych na gruntach dawkę osadów dla określonej powierzchni gruntu ustala się oddzielnie dla każdej z badanej objętości komunalnych osadów ściekowych, na podstawie wyników badań reprezentatywnych próbek komunalnych osadów ściekowych i gruntów, zgodnie z §3 ust. 3. przy ustalaniu dopuszczalnej dawki komunalnych osadów ściekowych wykorzystywanych na cele w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne uwzględnia się zasady dobrej praktyki rolniczej, w szczególności dostosowując dawkę komunalnych osadów ściekowych pod względem zawartości azotu i fosforu do potrzeb pokarmowych roślin oraz uwzględniając przy ustalaniu tej dawki nawozy stosowane na danym gruncie, środki wspomagające uprawę roślin i polepszacze gleby w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.). Ponadto zgodnie z §6 ust. 2, badania gruntów wykonuje się każdorazowo przed skierowaniem danej partii komunalnych osadów ściekowych do zastosowania na gruncie.
Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia informuję, że do rolników docierają nieznane osoby z propozycją dostarczenia nawozu bezpłatnie lub w bardzo korzystnej cenie. Rolnika zapewnia się o dobrej jakości nawozu, nie przedstawiając badań tego nawozu, źródła pochodzenia oraz nie podaje się dawek tego nawozu na pola uprawne. W przypadku akceptacji rolnika na pole dowożony jest osad o nieznanym składzie z możliwą zawartością substancji niebezpiecznych oraz jaj pasożytów co dyskwalifikuje ten odpad do rolniczego stosowania.
W związku z wyżej opisanym procederem proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród mieszkańców Państwa Gminy celem ostrzeżenia właścicieli gruntów przed przyjmowaniem odpadów nieznanego pochodzenia jako nawóz na grunty rolne. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, kiedy proponujący nawiezienie gruntu nawozem nie podaje źródła pochodzenia nawozu oraz nie okazuje badań osadu ściekowego oraz nie ustala jego dawek na dany grunt.
W przypadku wątpliwości co do legalności stosowania osadu ściekowego na polach uprawnych można skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku celem uzyskania informacji w tej sprawie.
Proszę o poinformowanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o podjętych działania w przedmiotowej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content