Informacja

I N F O R M A C J A  W Ó J T A   G M I N Y  K O R Y C I N
o wdrożeniu Programu „Karty Dużej Rodziny”
na terenie Gminy Korycin

                  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. poz. 755, z późn. zm.) oraz uchwały nr 85 Rady Ministrów  z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.  poz.430) , Wójt Gminy Korycin  uruchamia nabór wniosków do programu „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

– Wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” można składać od 16 czerwca 2014 roku.
– Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
– Karta przyznawana jest bezpłatnie.
– Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki oraz planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce,
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

 Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla okazicieli Karty jest dostępna na stronie internetowej:
www.rodzina.gov.pl

Informacje o Karcie Dużej Rodziny oraz o przysługujących uprawnieniach dostępne są na stronach internetowych:
www.mpips.gov.pl
https:// rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

 Wnioski  o przyznanie Karty  Dużej Rodziny /wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie, ul. Knyszyńska 2 a  oraz na stronie internetowej Urzędu  Gminy Korycin  www.korycin.pl

                                                                                           Wójt Gminy Korycin
                                                                                                Mirosław Lech

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content