Informacja o projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”

    Gmina Korycin bierze udział w projekcie pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”, który jest realizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

        Głównym celem projektu jest przyśpieszenie i usprawnienie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego, zakończone osiągnięciem konkretnych rezultatów.

     W ramach projektu Gmina Korycin została objęta wsparciem organizacyjnym, merytorycznym i finansowym w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin.

     Realizacja operacji obejmuje etap drugi konsultacji czyli okres pomiędzy wyłożeniem planu do publicznego wglądu, a przekazaniem uzgodnionego dokumentu projektu radzie gminy do uchwalenia.

      Pogłębione konsultacje obejmują konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla naszej gminy został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na jego realizację otrzymaliśmy dotację w wysokości 16 710 zł oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie.

Cele pogłębionych konsultacji w Gminie Korycin:

– zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin,
– poinformowanie lokalnej społeczności o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu tzn. przekształcenia działki rolnej pod zabudowę produkcyjno-usługową związaną z budową zakładu produkcyjno-remontowego maszyn rolniczych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
– wdrożenie nowych metod debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych.

Główne kierunki planowanych zmian:

– ustalenie właściwego przeznaczenia terenu,
– określenie funkcji terenu przewidywanych na obszarze objętym miejscowym planem,
– określenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów z zakazem zabudowy,
– określenie właściwego charakteru architektury z zachowaniem elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu,
– jednoznaczne wyznaczenie terenu pod działalność produkcyjno – usługową na potrzeby budowy zakładu produkcyjno-remontowego maszyn rolniczych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content