Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin

  Projekt jest odpowiedzią na ważny problem, jakim jest wzrost stopnia zanieczyszczenia środowiska w związku z rosnącą emisją szkodliwych pyłów i gazów, pochodzących z konsumpcji energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Korycin. Źródło problemu wynika  głównie z:
– stosowania tradycyjnych źródeł ciepła wykorzystujących węgiel, drewno, gaz i prąd elektryczny,
– wysokich kosztach zakupu i instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych,
– niskiej świadomości społeczeństwa o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

   Celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji pochodzących z gospodarstw domowych w ramach niskiej emisji poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych dla mieszkańców Gminy Korycin. Spowoduje to m.in.

– wzrost bezpieczeństwa energetycznego gminy,
– minimalizację kosztów paliw i nośników elektrycznych oraz opłat za usługi energetyczne,
– zmniejszenie wykorzystania tradycyjnych paliw grzewczych,
– wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
– poprawę jakości życia mieszkańców,
– zmniejszenie kosztów gospodarstw domowych w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii,
– przybliżenie gminy do spełnienia ustawowych wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
– podniesienie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy  poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń w zakresie emisji pyłów.

   Gmina Korycin złożyła wniosek o dofinansowanie budowy 104 sztuk instalacji fotowoltaicznych i solarnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwietniu 2017 roku, w ramach Programu RPO WP na lata 2014 – 2020. W trakcie trwania oceny formalnej wniosków rząd wprowadził dodatkowe obciążenie finansowe w postaci 23% Vat od przyznanej dotacji unijnej. W całej Polsce spowodowało to wiele perturbacji i obciążyło dodatkowymi kosztami przede wszystkim użytkowników indywidualnych. Z zakładanej przez nas partycypacji własnej w wysokości 31% wzrosła ona do 54%, co jest szczególnie uciążliwe przy kosztownych instalacjach fotowoltaicznych. W naszej gminie powyższa decyzja spowodowała zmniejszenie ilości instalacji z początkowych 104 do 82 i wymusiła weryfikację złożonego wcześniej wniosku. Obecnie koszt całości inwestycji wynosi 1 649 176,44 zł.

     Czekamy na ostateczne potwierdzenie otrzymania dofinansowania tej inwestycji.

     Nie jest to pierwszy tego typu projekt w Gminie Korycin. W roku 2014 zakończyliśmy działanie pn. „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin”. W ramach inwestycji zakupiliśmy i zamontowaliśmy na budynkach użyteczności publicznej oraz prywatnych domach naszych mieszkańców 291 sztuk instalacji solarnych za kwotę 3 939 239,85 zł.

Skip to content