Budowa plaży i infrastruktury towarzyszącej nad zalewem w Korycinie

     W lutym 2017 roku podpisaliśmy umowę w ramach Programu INTERREG Litwa – Polska V-A na realizację projektu pn. „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”. Projekt jest realizowany przez 3 jednostki samorządowe: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie (Lidera Projektu) wraz z partnerem litewskim: Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz partnerem polskim: Gminą Korycin.

    Całkowita wartość wynosi 910 964,48 EUR, w tym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 774 319,80 EUR (85%).

    Celem projektu jest wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania litewsko-polskiego dziedzictwa dla rozwoju turystyki w obszarze transgranicznym. Poprzez współdziałanie litewskich i polskich partnerów w zakresie podtrzymania i rozwoju dziedzictwa pogranicza buduje zdolności i potencjał do przyciągnięcia i zwiększenia liczby turystów odwiedzających obszar transgraniczny.

      Po stronie polskiej działania obejmują budowę plaży nad zalewem w Korycinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. dwoma placami zabaw – dla dzieci młodszych i starszych, boiskiem do piłki plażowej, mini golfem i alejkami spacerowymi.

   Po stronie litewskiej – rozbudowę infrastruktury kulturalnej w miejscowości Maisiagaloje obejmującą stworzenie nowej wystawy w Muzeum Księdza J. Obrembskiego oraz nowej wystawy edukacyjnej w Muzeum Rzemiosła, budowę letniego obozu w miejscowości Zingiq nad jeziorem Asveja.

    Inwestycje są powiązane ze wspólnymi szkoleniami oraz pięcioma imprezami promującymi dziedzictwo kulturowe pogranicza w latach 2017 i 2018: dwie edycje Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego w Korycinie, dwie edycje Dni Rzemiosła Pogranicza w Maisiagaloje, jeden Młodzieżowy Litewsko-Polski Letni Obóz w Asveja na Litwie. Wydane zostaną również 3 publikacje promujące dziedzictwo pogranicza: ulotka „Szlak Dziedzictwa Naturalnego” oraz dwie broszury: „Rzemieślnicze Dziedzictwo Pogranicza” i „Sakralne Dziedzictwo Pogranicza”.

     Litewskie i polskie regiony transgraniczne mają wielki potencjał dla rozwoju turystyki: bogate tradycje kulturalne, osobliwości przyrody, tradycyjne rzemiosła, sprzyjające warunki dla turystki poznawczej. Posiadają też najważniejszą cechę wyróżniającą mieszkańców tego regionu – gościnność. Nie ma więc wątpliwości, że kultura pogranicza jest pomostem do integracji i rozwoju społeczności lokalnych. Optymalne wykorzystanie tych cech i potencjału regionalnego zdecydowanie zwiększy atrakcyjność regionu, co znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie turystów, a także w wynikającym stąd wzroście popytu na towary i usługi z różnych sektorów gospodarki.

     Gmina Korycin i Rejon Wileński dzielą wspólną polsko – litewską historię wynikającą m.in. z tego, że dawna granica między dwoma państwami przebiegała bezpośrednio przez Korycin. Po tak długim czasie można jeszcze zauważyć wiele podobieństw zwyczajów, tradycji, rzemiosła i dziedzictwa kulturowego po obu stronach granicy, jednak w miarę upływu lat te stare, tradycyjne sztuki, zwyczaje i rzemiosła mogą zostać zapomniane, jeśli nie będziemy ich pielęgnować. Powyższy projekt służy właśnie dbaniu o nasz wspólne dziedzictwo i lepszą przyszłość.

       Zakończenie rewitalizacji plaży i budowy infrastruktury towarzyszącej zaplanowane jest na koniec maja 2018 roku, zaś kolejna edycja Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Pogranicza odbędzie się w Korycinie w dniu 26 sierpnia 2018 roku.

Skip to content