INWESTYCJE REALIZOWANE W 2018 ROKU

„Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna” – nowa atrakcja regionu

         Park Kulturowy to największa inwestycja realizowana w tym roku w Gminie Korycin. Wniosek o dofinansowanie jego budowy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej złożyliśmy w 2016 roku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, Priorytet 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Nasze starania zakończyły się sukcesem – Gmina Korycin otrzymała środki finansowe na realizację projektu w wysokości 4 630 790,60 zł, co stanowi 85% całości kosztów inwestycji, które wynoszą 5 447 988,98 zł.

Projekt dotyka szeregu działań, które podejmowaliśmy do tej pory i stwarza nowe możliwości rozwojowe dla mieszkańców gminy. Łączy w sobie bogate i różnorodne dziedzictwo Ziemi Korycińskiej oraz przeszłość z przyszłością. Serce Parku powstaje w Milewszczyźnie, gdzie na  bazie średniowiecznego grodziska z końca X wieku, zabudowań pofolwarcznych i zakola Kumiałki powstaje nowa atrakcja regionu. Na tym terenie przez tysiąc lat tętniło życie i naszym założeniem jest pokazanie dziejów tej ziemi, codziennego życia jej mieszkańców zaspokajających potrzeby miejscowymi zasobami rolniczymi oraz pracą własnych rąk.

Będzie to pierwsze takie miejsce w województwie podlaskim, służące zarówno turystyce, jak i edukacji.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie szeregu robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na:

– przeniesieniu z miejscowości Jatwieź Duża zabytkowego wiatraka, kupionego wcześniej przez Gminę Korycin od prywatnego właściciela i jego uruchomieniu; wiatrak będzie ulokowany na majdanie dawnego grodziska, w miejscu funkcjonujących tam w XVIII i XIX wieku podobnych budowli,
– wyniesieniu ruin dawnego dworu z odtworzeniem konstrukcji ganku i zadaszenia jako makiety szklanej nad ruinami fundamentów dworu,
– wyniesieniu dwóch ruin fundamentów wiatraka wybudowanych w XVIII i XIX wieku i przykrycie ich formą w kształcie studni ze szkła,
– wybudowaniu dwóch bram wejściowych na teren Parku wykonanych z konstrukcji drewnianej,
– zaadaptowaniu na cele wystawiennicze istniejącej piwniczki, w której zostaną umieszczone instalacje multimedialne,
– zabezpieczeniu terenu murem obronnym z palisady drewnianej (ostrokół),
– wytyczeniu ścieżek edukacyjnych wraz z punktem widokowym,
– zbudowaniu infrastruktury technicznej i informacyjnej (plansze graficzne, słupy milowe z kodem QR, instalacja multimedialna),
– remoncie i rozbudowie budynku stodoły,
– naprawie istniejącego muru kamiennego,
– remoncie drogi dojazdowej do Parku,
– wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, kempingowych i kamperów,
– budowie przy parkingu wiaty z ogólnodostępną toaletą,
– odtworzeniu sadu wraz z placem wejściowym,
– wykonaniu miejsca wypoczynkowego z infrastrukturą nad rzeką Kumiałką.

Park Kulturowy to również ogromne wyzwanie związane z jego realizacją, gdyż projekt jest nietypowy i skomplikowany, składa się z szeregu bardzo różnych elementów, a wszystkie prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Robimy wszystko, aby pod koniec 2018 roku zaprosić Was do Parku Kulturowego Korycin – Milewszczyzna – nowej atrakcji regionu.

Więcej zdjęć znajduje się na stronie www.korycin.pl w zakładce galeria zdjęć pn. „Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna” – nowa atrakcja regionu

Skip to content