Program „Czyste Powietrze”

Czym jest program „Czyste Powietrze”? 

Jest to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Forma i wysokość wsparcia w programie zależą od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalna dotacja wynieść może do 69 tys. złotych. Program realizowany jest w latach 2018-2029. Podpisywanie wszystkich umów będzie odbywało się do dnia 31 grudnia 2027 r. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, dostarczone dokumenty są oceniane na bieżąco. 

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Poniżej wymienione zostały inwestycje, na które jest możliwość otrzymania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • wymiana starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu (od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości dofinansowania do kotła na węgiel),
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (dotacja do 5 tys. zł / wymóg: wymiana źródła ciepła).

Warto zaznaczyć, że fundusze można otrzymać na projekty nierozpoczęte, w trakcie realizacji oraz zakończone. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wyjątek stanowią wnioski składane za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

Uwaga! Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu: 

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia), 
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

Forma dofinansowania 

 • Dotacja (wniosek składany do WFOŚiGW za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl)
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/banki-w-programie/)

Na co nie można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowania nie udziela się na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł, ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Warunek ten nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” może złożyć osoba, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie 2 lokale w budynku),
 • jej dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskującego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego) – wtedy może starać się o podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. złotych),
 • miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza
  • 1 564 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych
  • 2 189 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W tym przypadku osobie prowadzącej działalność gospodarczą, roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • jej przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 
  • 900 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  • 1 260 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak jest liczone dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze” można otrzymać w trzech wariantach: podstawowym, podwyższonym i najwyższym.

 • Podstawowy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 30 tys. złotych (dla osób których dochód roczny nie przekracza 100 tys. złotych); liczba transz rozliczeń: 3, okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy,
 • Podwyższony poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 37 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym); liczba transz rozliczeń: 3, okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy,
 • Najwyższy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości maksymalnie 69 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym); liczba transz rozliczeń: 5, okres realizacji przedsięwzięcia: do 36 miesięcy.

Każde przedsięwzięcie, które zostało zakwalifikowane do programu, posiada maksymalny koszt kwalifikowany – to właśnie od tej kwoty będzie liczony procent dotacji. Zależy on od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Aby uzyskać dotację w wysokości do 90%, dochód ten nie może przekraczać 600 zł. Jeśli jest wyższy niż 1600 zł, dotacja wyniesie maksymalnie 30%.

W ramach programu “Czyste Powietrze” możliwe jest także zdobycie dofinansowania na termomodernizację domu. Można je otrzymać na trzech poziomach:

Uwaga! Dofinansowania nie otrzymają ci, którzy dopiero budują dom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content