Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie następującej roboty budowlanej: „Remont nawierzchni parkingu przy Urzędzie Gminy w Korycinie”

Wzór zaproszenia do złożenia oferty

Korycin, 08.09.2021 r.

 GMINA KORYCIN
 16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

Nr sprawy: IN.271.9.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Korycin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującej roboty budowlanej: „Remont nawierzchni parkingu przy Urzędzie Gminy w Korycinie”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni parkingu na działkach ewidencyjnych nr 273 i 596 w obrębie Korycin. Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej parkingu, wywiezienie gruzu, roboty ziemne, korytowanie nawierzchni, wykonanie podsypki 35 cm z kruszywa łamanego i ułożenie kostki brukowej grubości 8cm typu behaton. Przed złożeniem oferty zalecane jest wykonanie oględzin budynku.

Planowany termin rozpoczęcia prac- 20 września 2021

Planowany termin zakończenia prac- 29 październik 2021

Gwarancja 5 lat na wykonane roboty budowlane.

II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy

1. Posiadać doświadczenie, tj. nie dotyczy
2. Posiadać potencjał ekonomiczny lub finansowy, tj. nie dotyczy
3. Posiadać potencjał techniczny lub osobowy, tj. nie dotyczy
4. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. nie dotyczy

III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy

1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
3. Inne: nie dotyczy

IV. Kryteria oceny ofer

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami: 100 % cena

należy wskazać w szczególności jakie kryteria będą stosowane, ich wagę, sposób oceny

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza.

V. Sposób przygotowania oferty*

1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty powinien zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail: mzalewska@korycin.pl lub dostarczony w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy w Korycinie pok. nr 7

2. Ofertę należy dostarczyć do dnia 16.09.2021 do godziny 10.00.

3. Wiadomość powinna być zatytułowana „Oferta na remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Korycinie – nr sprawy IN.271.9.2021”.

VI. Informacje dodatkowe

1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne i w takiej sytuacji zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pan / Pani Małgorzata Zalewska

tel. 85 722 91 96, e-mail: mzalewska@korycin.pl 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.

 WÓJT

Mirosław Lech
………………………………………..
(podpis Zamawiającego)

Załączniki:

1)  wzór formularza oferty
2)  przedmiar robót, mapa poglądowa

Załączniki do treści:

Ogłoszenie – strona BIP Urzędu Gminy Korycin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content