Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW i wysokości 10 m.

Korycin, dnia 21.12.2020 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
  ul. Knyszyńska 2a
    woj. podlaskie

GR.6220.2.2020
 

Obwieszczenie

     Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuję, że został zebrany pełen materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW i wysokości do 10 m (w przypadku zastosowania konstrukcji „drzewiastej”). Montaż instalacji przewidziany jest na działce nr 18, obręb Szaciłówka, gmina Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie.

     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia z uwagi na fakt iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10.

     Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korycin, w miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia, w miejscowości sąsiadującej z inwestycją oraz publikację w dniu 21.12.2020r. na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin pod adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/.

    Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od upublicznienia niniejszego obwieszczenia strona może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w sprawie w Urzędzie Gminy Korycin pokój nr 7, tel. 85 722 91 95 w godz. 900-1400. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie. Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

WÓJT
Mirosław Lech

Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin oraz na tablicy ogłoszeń:
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin;
– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectw Szaciłówka i Krukowszczyzna.
2. Wnioskodawca.
3. A/a.

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW i wysokości 10 m – strona BIP Urzędu Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content