Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Korycin, dnia 25 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KORYCIN

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Korycin

Na podstawie art. 17, pkt 1, art. 17 a w związku z art. 8a, 8b, 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40, art. 50, art. 54, ust 2 i art. 55, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283  z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Korycin  uchwały Nr XIV/113/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Korycin uchwalonego uchwałą Nr  XXVII/147/05 Rady Gminy Korycin z dnia 14 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 239, poz. 2657, zm. 2010 r. Nr 185, poz. 2314)

Zmiana planu obejmuje:

A. W miejscowości Korycin:

 1. Przeznaczenie pod tereny użyteczności publicznej (parking, plac zabaw, miasteczko rowerowe): a) działki nr geodezyjnej 399/2, przeznaczonej dotychczas w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), b) działki nr geodezyjny 596, przeznaczonej dotychczas w planie pod usługi (U).
 2. Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego: a) terenu przeznaczonego dotychczas w planie pod zabudowę usługową, oznaczonego symbolem 5UA, obejmującego działkę nr geodezyjny 74/26, b) działki nr geodezyjny 74/16, będącej dotychczas w planie terenem rolnym, c) terenu przeznaczonego dotychczas w planie pod zabudowę usługową, oznaczonego symbolem UA, obejmującego działkę nr geodezyjny 471, d) działek lub ich części nr geodezyjny 95/1, 96, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 109/14, 110/2, będących dotychczas w planie terenami rolnymi, e) części działek nr geodezyjny 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/10 i 167/11. będących dotychczas w planie terenami rolnymi,
 3. Przeznaczenie pod zabudowę zagrodową terenu przeznaczonego dotychczas w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonego symbolem MN, obejmującego działki nr geodezyjny 467, 468, 472/1, 472/2, 473.
 4. Przeznaczenie pod usługi i przemysł działek lub ich części nr geodezyjny 122, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, będących dotychczas w planie terenami rolnymi
 5. Przeznaczenie pod usługi, w tym usługi gastronomiczne terenu przeznaczonego dotychczas w planie pod komunikację, oznaczonego symbolem Kp., obejmującego części działek nr geodezyjny 167/10, 167/11,
 6. Usunięcie z planu uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/224/2010 Rady Gminy Korycin z dnia 29.06.2010 r. zapisu zawartego w Rozdziale 8, § 29.4, w odniesieniu do symboli 1 MN i 2 MN.

B. W miejscowości Rudka:

 1. Przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową działki nr geodezyjny 1/2, będącej dotychczas terenem rolnym.
 2. Przeznaczenie pod tereny rekreacyjno – sportowe działek nr geodezyjny 2/1 i 3, będących dotychczas terenami rolnymi.

Do wyżej wymienionej zmiany planu będzie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, w terminie do dnia 16 grudnia 2020 roku.

Wnioski mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@korycin.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W przypadku zbierania i przetwarzania przez Wójta Gminy danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Korycin informuje się, że:

1) jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje zawarte w art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);

2) osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji zawartych w art.15 w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z zastrzeżeniem zawartym niżej;

3) prawo, o którym mowa a art.15 ust 1 lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu email: iod@korycin.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postepowania, dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
 9. Podanie danych danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie uwag.
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content