Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. montażu elektrowni fotowoltaicznej

Korycin, dn. 03.11.2020 r.

WÓJT GMINY KORYCIN
   ul. Knyszyńska 2a
     16-140 Korycin

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

GR.6220.2.2020

        Wójt Gminy Korycin działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z póź. zm.) oraz art. 33 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Zawiadamiam

Że na wniosek Andrzeja Paszko, zam. Szaciłówka 41, 16 – 140 Korycin, zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW i wysokości do 10 m (w przypadku zastosowania konstrukcji „drzewiastej”). Montaż instalacji przewidziany jest na działce nr 18, obręb Szaciłówka, gmina Korycin, powiat sokólski, woj. podlaskie (nr ewid. gruntów (obręb) Szaciłówka (0025), działka numer 18).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Korycin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03  października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postepowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikających z art.10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin pokój nr 7 (w godz. 9:00 – 14:00).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT
Mirosław Lech

Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin oraz na tablicy ogłoszeń:
2. Wnioskodawca
3. a/a

Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW i wysokości do 10 m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content