Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 23 września 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w gminie Korycin

       § 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i uchwały Nr X/73/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w gminie Korycin. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie działki nr 6/1 w obrębie geod. Szaciłówka pod zabudowę produkcyjno-usługową związaną z budową zakładu produkcyjno – remontowego maszyn rolniczych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

W/w. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie:

 od 1 października do 21 października 2020 r.

w pokoju nr 7, w siedzibie Urzędu Gminy Korycin przy Knyszyńskiej 2a, w godzinach pracy Urzędu.

       Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. o godz. 1300,  w  sali konferencyjnej, w siedzibie Urzędu Gminy Korycin. 

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi wynikłe w trakcie dyskusji publicznej, w wersji ustnej, zawarte będą w protokole z dyskusji publicznej.

       Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Korycin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • na adres: sekretariat@korycin.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Korycin.

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści:

Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 23 września 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w gminie Korycin znajduje się również na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Informacje, ogłoszenia i obwieszczenia – Informacje, ogłoszenia i obwieszczenia – 2020 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content