Obwieszczenie Wójta Gminy Korycin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin

Korycin, dnia 8 września 2020 r.

Znak: IN.6720.1.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KORYCIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin

        Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Korycin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin i Uchwały Nr XI/91/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 16 września do 6 października  2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin, pokój nr 7 w godzinach od 900 do 1400.

       Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej BIP Gminy Korycin http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl 

      W trakcie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w zmiany studium odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w tym projekcie, którą przewidziano w dniu 29 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin w sali konferencyjnej,  – o godz. 1300.

      Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium oraz w prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi wynikłe w trakcie dyskusji publicznej, w wersji ustnej, zawarte będą w protokole z dyskusji publicznej.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Korycin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

·  za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

·  na adres: sekretariat@korycin.pl,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium jest Wójt Gminy Korycin.

Wójt Gminy Korycin
Mirosław Lech

Załączniki do treści:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content