O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY KORYCIN
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Korycin, dn. 24.03.2020 r.

GR.6220.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu

W SPRAWIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
POLEGAJĄCEGO NA :

Budowie dwóch budynków inwentarskich – kurników wraz z łącznikiem do hodowli brojlerów kurzych o proj. łącznej obsadzie max. 2 x 140 DJP = 280 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym m. in
a) cztery zakryte zbiorniki szczelne na wody popłuczne z mycia kurników o pojemności każdego zbiornika 10,00 m3 wraz z systemem odprowadzania popłuczyn z proj. kurników ( przyłącza i studzienki pośrednie ),
b) jeden zakryty zbiornik szczelny na ścieki socjalno – bytowe o poj. do 6,00 m3,
c) dwie baterie (zespoły) silosów paszowych na płytach fundamentowych, po dwa silosy paszowe w każdej baterii o ład. każdego silosu 22 tony,
d) bateria dwóch podziemnych zbiorników gazowych o poj. każdego zbiornika do 7,0 m3 (7000 l) na płycie fundament.
e) wewnętrzne, grzewcze instalacje gazowe w obu kurnikach zasilane przyłączami z proj. zbiorników podziemnych,
f) utwardzenie terenu o nawierzchni betonowej i żwirowej pod podjazdy, dojazdy, drogę pożarową, place manewrowe i dojścia piesze o łącznej pow. do 6000,00 m2, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 74 w obrębie wsi Długi Ług , gm. Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie stanowiący załącznik do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GR.6220.3.2019 z dnia 05.11.2019 r. wydanej przez Wójta Gminy Korycin.
Na podstawie art. 29 i art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na – „Budowie dwóch kurników o wymiarach 130,80 x 20,80 m każdy o obsadzie łącznie 280 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na działce o nr geodezyjnym 74 położonej we wsi Długi Ług w dniach od 24 marca 2020r. do 7 maja 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie ul. Knyszyńska 2a, pokój nr 7 w godzinach od 8.00 do 14.00 .
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Korycin z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2020 roku.
Informuje się, że tut. organ wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce , Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku , Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego o wydanie opinii w sprawie oceny pod względem formalno – prawnym raportu oddziaływania na środowisko.

Informację umieszcza się :

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a ( I piętro),
  • w internecie pod adresem http//korycin.pl ,
  • w miejscu realizacji inwestycji .

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content