OBWIESZCZENIE

Korycin, 16 marca 2020 r.

Znak: IN.6720.1.2019

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin

                   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (t.j. Dz.U.  z  2020 r. poz. 293)  oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowiska, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Korycin uchwały Nr IX/64/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin oraz uchwały Nr XI/91/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin. Przedmiotem ustaleń studium będą zmiany sposobu zagospodarowania i przeznaczenia terenów położonych w granicach obszarów wsi: Korycin, Mielniki, Kumiała, Zabrodzie, Rudka, Krukowszczyzna, Szaciłówka, Milewszczyzna, Ostra Góra oraz Stok.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

Wnioski do zmiany studium, prognozy i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: mzalewska@korycin.pl)

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Korycin

Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content