Ogłoszenie o przetargach na działki

WÓJT GMINY KORYCIN
    16-140 Korycin
   ul. Knyszyńska 2a

                                                                                         Korycin, dnia 11.03.2020 r.

GR.6840.1.2020

O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G A C H 

       Na podstawie art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt  Gminy Korycin  o g ł a s z a:

I.  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Korycin:

1) działka budowlana niezabudowana położona w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu)  Nr 167/23 o pow.  0,2011 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  72 000,00 zł ;  Wadium  –  7 200,00 zł


2) działka budowlana niezabudowana położona w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu) Nr 167/25 o pow.  0,2201 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  75 800,00 zł ;  Wadium  – 7 600,00 zł

3) działka budowlana niezabudowana położona w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu) Nr 167/26 o pow.  0,1726 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  60 800,00 zł ;  Wadium  –  6 100,00 zł

4) działka budowlana niezabudowana położona w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu) Nr 167/27 o pow.  0,1715 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  59 700,00 zł ;  Wadium  –  6 000,00 zł 


5)  działka budowlana niezabudowana położona w Korycinie przy ul. Słowiańskiej (w pobliżu zalewu) Nr 167/28 o pow.  0,1703 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042866/8
Cena wywoławcza  –  58 000,00 zł ;  Wadium  –  5 800,00 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

     Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 593 Kodeksu cywilnego Gmina Korycin do wyżej wymienionych działek zastrzega  prawo do odkupu w terminie 5 lat w przypadku nie rozpoczęcia budowy.

Do wymienionych działek  obowiązuje miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Korycin  zgodnie, z którym  działki te położone są w kompleksie oznaczonym symbolem graficznym MN.

6) działka rolna położona w Krukowszczyźnie, gmina Korycin nr 30 o pow.  0,3700 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00044262/8
Cena wywoławcza  – 17 780,00 zł ;  Wadium – 1 800 ,00 zł


7) działka stanowiąca użytek kopalny położona w Białystoczku, gmina Korycin nr 49 o pow.  0,1100 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00045553/2
Cena wywoławcza  – 2 970,00 zł ;  Wadium – 300 ,00 zł


8) działka stanowiąca użytek kopalny położona w Brodach, gmina Korycin nr 30 o pow.  0,5000 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042268/6
Cena wywoławcza  – 12 900,00 zł ;  Wadium – 1 300 ,00 zł


9) działka stanowiąca użytek kopalny położona w Brodach, gmina Korycin nr 25  o pow.  0,2400 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042268/6 wraz z drogą dojazdową działka nr 146 o pow.  0,0200 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042268/6
Cena wywoławcza  – 7 380,00 zł ;  Wadium – 740 ,00 zł


10) działka stanowiąca teren leśny położona w Brodach, gmina Korycin nr 10 o pow.  0,0400 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042268/6 wraz z drogą dojazdową działka nr 142 o pow.  0,0400 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00042268/6
Cena wywoławcza  – 2 870,00 zł ;  Wadium – 290 ,00 zł


11) działka rolna częściowo zadrzewiona położona w Ostrej Górze, gmina Korycin nr 67 o pow.  0,7200 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00024978/4
Cena wywoławcza  – 39 750,00 zł ;  Wadium – 4 000 ,00 zł
 

12) działka stanowiąca teren leśny położona w Ostrej Górze, gmina Korycin nr 93 o pow.  0,1000 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00024978/4
Cena wywoławcza  – 4 000,00 zł ;  Wadium – 400 ,00 zł


13) działka stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów  tereny różne położona w Długim Ługu, gmina Korycin nr 10 o pow.  0,5000 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00045552/5 wraz z drogą dojazdową działka nr 96 o pow.  0,0500 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00045552/5
Cena wywoławcza  – 16 280,00 zł ;  Wadium – 1 700 ,00 zł


14) działka rolna położona w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej, niezabudowana w Dzięciołówce, gmina Korycin nr 46 o pow.  0,3800 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00045551/8
Cena wywoławcza  – 28 880,00 zł ;  Wadium – 2 900 ,00 zł


15) działka rolna położona w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej w Dzięciołówce, gmina Korycin nr 21 o pow.  0,4100 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00045551/8
Cena wywoławcza  – 29 960,00 zł ;  Wadium – 3 000 ,00 zł

Przetarg odbędzie się 21 kwietnia  2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Knyszyńska 2a.

       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Korycin w Banku Spółdzielczym w Korycinie  nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120  najpóźniej  do  dnia 16 kwietnia 2020 r. (włącznie). Za datę wpłacenia wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na konto  Sprzedającego.

Cena sprzedaży w/w nieruchomości nie zawierają kosztów geodezyjnego okazania ich granic.

Działki (pozycje 6 – 15) położone są na terenie dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korycin nieruchomości znajdują się na obszarze terenów rolnych i zabudowy zagrodowej.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina  Korycin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Wpłacone wadia przez uczestników, którzy przetarg wygrają zostaną zaliczone na poczet ceny sprzedaży, natomiast przepadnie na rzecz  Gminy  Korycin  jeżeli uczestnik ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osobę wyłonioną  w wyniku przetargu obciążają wszelkie koszty i opłaty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży  w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.

Wójt Gminy Korycin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

II. Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Korycin  na okres trzech lat:

1) działka rolna położona w sąsiedztwie drogi DK8 niezabudowana w miejscowości Kumiała, gmina Korycin nr 315 o pow.  0,9300 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00044261/1 Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy (opłata roczna).
Cena wywoławcza  – 900,00 zł ;  Wadium – 90 ,00 zł

2) działka rolna położona w sąsiedztwie drogi DK8 niezabudowana w miejscowości Krukowszczyzna, gmina Korycin nr 55 o pow.  0,5700 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BI1S/00044262/8 Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy (opłata roczna).
Cena wywoławcza  – 600,00 zł ;  Wadium – 60 ,00 zł 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

 „PRZETARG  – DIERŻAWA GRUNTÓW DZIAŁKA NR………………” oraz Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wniesienie wadium. Wpłata na konto Urzędu Gminy Korycin w Banku Spółdzielczym w Korycinie  nr 81 8077 0000 0000 0101 2000 0120 najpóźniej  do  dnia 14 kwietnia 2020 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu wadium na konto.

Na każdą działkę należy złożyć oddzielną ofertę w oddzielnej kopercie.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Korycinie  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16 – 140 Korycin

z napisem „PRZETARG – DZIERŻAWA GRUNTÓW DZIAŁKA NR………………………”

Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta albo nazwę firmy, nr działki, stawkę  rocznego czynszu dzierżawnego wyrażoną w zł  cyfrą oraz słownie. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 17 kwietnia  2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Knyszyńska 2a.

 O wynikach przetargu Wydzierżawiający powiadomi oferentów na piśmie. Wydzierżawiający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi dzierżawcę o dniu i miejscu podpisania umowy.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą stawkę czynszu, prowadzący przetarg będzie kontynuował przetarg w formie licytacji, a minimalna kwota przebicia będzie wynosiła 50 zł.

Wybranemu oferentowi wadium zostanie zarachowane na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego w razie cofnięcia lub zmiany oferty po upływie terminu składania ofert, lub po rozpoczęciu przetargu, a także jeżeli wybrany oferent który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy lub złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Zastrzega się prawo zmiany warunków przetargu jak również odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcie przetargu bez wybrania Dzierżawcy.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy, pokój nr 7, lub pod nr  tel. 85 722-91-95.

Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy (http://nowa.korycin.pl/), w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/), na stronie internetowej (https://isokolka.eu/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Korycin.  

WÓJT
Mirosław Lech

Ogłoszenie o przetargach na działki znajduje się również na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Przetargi – Przetargi 2020 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content