Informacja Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r., Zgromadzenie Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” Uchwałą Nr VII/22/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr VIII/28/20z dnia 15 stycznia 2020 r. dokonało wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty w przypadku nieruchomości:

– od 1 do 5 osób – 26,00 zł od osoby;

– 6 osób i więcej – 24,00 zł od osoby;

– zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia wynosi 5,00 zł od 1 osoby

–  ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi  169,00 zł rocznie.

       Uchwałą Nr VII/23/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr VIII/29/20 z dnia     15 stycznia 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” ustaliło nowy wzór deklaracji, którą należy uzupełnić i złożyć  w Biurze Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza„ w Korycinie  ul. Słowiańska 14 w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 15 lutego 2020 r.

Mieszkańcy gminy Janów mogą również składać deklaracje w Urzędzie Gminy w Janowie w pokoju nr 7 w następujące dni: środa, czwartek, piątek w godzinach: 7:30- 15:30

                                                                                    Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
Jerzy Pogorzelski

UWAGA

Deklaracje zostaną dostarczone w dniu odbioru odpadów segregowanych przez firmę odbierającą odpady komunalne, w sposób zwyczajowo przyjęty (podobnie jak są przekazywane harmonogramy odbioru odpadów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content