Ogłoszenie o zamówieniu na zakup dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

Dz.U./S S11
16/01/2020
20947-2020-PL

Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20947-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Korycin: Wozy strażackie
2020/S 011-020947
Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Korycin
Adres pocztowy: ul. Knyszyńska 2a
Miejscowość: Korycin
Kod NUTS: PL843
Kod pocztowy: 16-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Bielawski
E-mail: inwestycjeug@op.pl
Tel.: +48 857229197
Faks: +48 857229180


Adresy internetowe:
Główny adres: https://korycin.pl 

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/ 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 2 fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 kategorii 2(uterenowiony) dla OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Numer referencyjny: IN.271.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV
34144210

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczychz napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym wyposażeniem. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Korycin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym wyposażeniem. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Joint Monitoring Committee (hereinafter – JMC) of the (Interreg V-A) Lithuania – Poland coperation Programme

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury zgodnie z art. 24 a ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 1 dostawę samochodu strażackiego o wartości brutto min. 300 000 PLN.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, parter, sala konferencyjna, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W celu odszyfrowania i otwarcie ofert za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu Zamawiający użyje klucza prywatnego. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdz. III pkt 1 SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, októrych mowa w rozdz. III pkt 2 SIWZ:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zwane jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub „JEDZ”,
b) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych rozdz. VII, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz ocenę czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie podmiotu zgodne w treści z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 41 ust. 7a) ustawy Pzp: w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione na podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale V SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 ze zmianami), odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej ww. dokumentów
Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu dojego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Terminy na wniesienie odwołania:
1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp 10 dni.
2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp 15 dni.
3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni.
Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy Pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2020

WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Ogłoszenie o przetargu znajduje się również na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Przetargi – Przetargi 2020 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content