Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański  

Ruszają kolejne nabory wniosków, w których do rozdania jest ponad  1 mln zł. Wsparcie  skierowane jest do osób fizycznych i podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Nabór nr 14/2019 – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: 01.10.2019 r. – 30.10.2019 r.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1.080.000 zł.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 000 zł.

O pomoc może ubiegać osoba fizyczna, jeżeli:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

2) Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Nabór nr 15/2019 – Krótkie łańcuchy dostaw
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 01.10.2019 r. – 25.10.2019 r.

Zakres tematyczny operacji: wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 170.000,00 zł.

Pomoc jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

Porozumienie, o którym mowa powyżej, jest zawierane na czas oznaczony i zawiera postanowienia dotyczące wspólnej realizacji operacji, w szczególności:

a) dane identyfikujące strony porozumienia;
b) opis celów i przewidywanych rezultatów tej operacji oraz głównych zadań objętych tą operacją;
c) wskazanie strony, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron;
d) budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych stron.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: http://biebrza-leader.pl/  (zakładka Konkursy/ PROW 2014-2020). W przypadku pytań dotyczących ww. naborów zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content