Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

              Marszałek
Województwa Podlaskiego

Białystok, dnia 27 sierpnia 2019 r.

DIT-III.7440.22.2019

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.), zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji liniowej pn. „Budowa drogi S19 na odcinku Korycin – węzeł Knyszyn (z węzłem) od km 0+000 do km 15+650, wraz z budową łącznika ŁN o długości ok. 7,5 km oraz łącznika ŁN Pd o długości ok. 2,55 km”.
Postępowanie w sprawie zatwierdzenia ww. projektu zostało wszczęte na wniosek z dnia 13 czerwca 2019 r. złożony przez Pana Piotra Ranta z „UNI-GEO” Piotr Rant z siedzibą w Gołdapi przy ul. Zatorowej 7, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.
Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne, tj.:

• Gmina Jasionówka, powiat moniecki, województwo podlaskie:
obręb 0005 Jasionóweczka działki nr ewidencyjny: 86/2, 115/2, 116, 119/3, 120, 155/2
obręb 0006 Jasionówka działki nr ewidencyjny: 148/6, 366/1, 501, 502, 503, 504, 562, 563, 564/3, 565, 566, 567, 569/2, 570, 571, 572, 573, 574, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 592, 593, 603, 604, 612/1, 612/2, 614, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 638, 640/4, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 653, 654, 655, 656, 657/1, 659, 661, 662, 663, 668, 670, 671, 674, 675, 676, 677, 762, 763/3, 764, 766, 769, 770, 778, 779, 780, 781, 782, 783
obręb 0008 Kamionka działki nr ewidencyjny: 195, 301, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,358,360,361
obręb 0009 Katy działki nr ewidencyjny: 58, 62, 63/1, 63/2,67, 68, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124, 125

• Gmina Knyszyn, powiat moniecki, województwo podlaskie:
obręb 0001 Chobotki działki nr ewidencyjny: 151, 158, 159/1, 159/2, 160, 166/1, 167, 173, 174/1, 175, 176
obręb 0003 Grądy, Poniklica, Wodziłówka działki nr ewidencyjny: 571/2, 571/3, 572/3, 573/7, 574/13, 575/10, 576/10, 576/18, 585/11, 585/12, 587/8, 590/9, 591/10, 592, 593/4, 593/5, 600/6, 601/12, 601/13, 602/6, 603/6, 604/15, 828/14, 828/15, 828/16, 828/17, 829/3, 830/2, 830/6, 830/7, 830/10, 832/4, 832/7, 833/2, 834/1, 834/2, 835/4, 866/6, 866/12, 866/13, 875/4, 876/1, 877/5, 878, 902/14, 902/18, 903/3, 903/4, 903/5, 909/5, 910/3, 911/3, 911/9, 911/10, 912/1, 912/2,919/1, 1700/1, 1700/2, 1706, 1714, 1761, 1765
obręb 0005 Jaskra działki nr ewidencyjny: 372, 375
obręb 0054 Knyszyn działki nr ewidencyjny: 990/1, 990/2, 990/3, 990/4, 999/1, 1000/2, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/3, 1008/1, 1008/2, 1009/1, 1009/2, 1010/1, 1016/2, 1017/2, 1018, 1019, 1020/4, 1026/1, 1350, 1412

obręb 0012 Zofiówka działki nr ewidencyjny: 3/14, 4/4, 4/7,4/9, 4/13, 4/14, 5/2, 7/3, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 24/1, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/5, 36/6, 37/2,37/3,37/4,38/1,38/2,39/1, 117, 121, 132/1

• Gmina Korycin, powiat sokolski, województwo podlaskie:
obręb 0010 Kumiała działki nr ewidencyjny: 194/2, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 205, 206 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 212/2, 213, 216, 217, 219, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 276 282, 283, 286, 287, 288, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 316, 335
obręb 0008 Korycin działki nr ewidencyjny: 39, 40, 42, 43,46/3, 51, 53, 55, 56/2, 57, 59, 60/1 60/2, 61, 63, 64/1, 64/2, 67/4, 67/5, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80/2, 81, 82, 83, 87, 93/1, 93/2, 94
obręb 0009 Krukowszczyzna działki nr ewidencyjny: 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 28 33, 34, 42, 44, 45, 53, 68/1, 68/2, 148/1, 278
obręb 0015 Mielniki działki nr ewidencyjny: 5, 6, 7/1, 7/2, 11/16, 24, 42/1, 42/2, 43, 44, 46, 47 64,65/1,65/2,70/2

     W związku z art. 10 § 1 KPA informuję strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i uwag odnośnie przedmiotowej sprawy w Referacie Geologii w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. 525, tel. 85 66-54-466. Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie tego terminu na podstawie materiałów zgromadzonych w toku postępowania zostanie wydana decyzja.
Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przesłane do Urzędu Gminy Jasionówka, Urzędu Gminy Korycin oraz Urzędu Miasta i Gminy Knyszyn celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach, na terenie których mają być prowadzone prace objęte projektem.

Z up. Marszałka Województwa
Magdalena Czyżewska-Pietruczuk
Geolog Województwa
w Departamencie Infrastruktury i Transportu

Plik do pobrania:
Obwieszczenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content