Zaproszenie do złożenia oferty na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,370 km w obrębie wsi Mielniki.

Załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty

GMINA KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a
………………………………….
 (pieczęć Zamawiającego) 

                  Korycin, dnia 25.07.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której przedmiotem jest:

1. Opis przedmiotu zamówienia:Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,370 km w obrębie wsi Mielniki, gm. Korycin.

2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

3. Wymagany termin realizacji: do 20 września 2019 r..

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena  100 %,
2) inne   …….

5. Istotne postanowienia/ wzór umowy* (załącznik  nr 2 do zaproszenia),

6. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. 2 (sekretariat),  drogą pocztową/faksem/e’mailem* na adres: Urząd Gminy, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, nr faksu: 85 722-91-81, e-mail: inwestycjeug@op.pl, osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janusz Rak, tel.  85 72-91-96.

7. Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (załącznik nr 1 do zaproszenia) wraz z wypełnionym drukiem kosztorysu ofertowego, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r., godz. 1000.

 WÓJT
Mirosław Lech
…………………………………………..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

* – niepotrzebne skreślić

 

Załączniki do treści:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content