Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej
w ramach IPK Gminy Korycin

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 23 maj – 5 lipca 2019 roku

Forma działania: Metoda punkt konsultacyjny

Miejsce wydarzenia: Budynek Urzędu Gminy Korycin – pokój nr 2 (sekretariat)

Temat: Konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin.

Cel konsultacji:

  • zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin,
  • poinformowanie lokalnej społeczności o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu tzn. przekształcenia działki rolnej pod zabudowę produkcyjno-usługową związaną z budową zakładu produkcyjno-remontowego maszyn rolniczych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • wdrożenie nowych metod debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych.

Przebieg konsultacji: W Urzędzie Gminy Korycin powstało specjalne miejsce, w którym zainteresowani konsultacjami mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą dokumentu planistycznego oraz z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje uwagi oraz przedyskutować interesujące ich kwestie. Punkt był dostępny także dla osób niepełnosprawnych, a jego obsługą zajął się wyznaczony pracownik Urzędu Gminy. Punkt funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, zaś dodatkowo w każdą środę także po zakończeniu pracy urzędników – do godziny 18.00.

W czasie funkcjonowania punktu konsultacyjnego wpłynęły cztery ankiety dotyczące konsultacji społecznych, a złożyli je mieszkańcy wsi: Zagórze, Krukowszczyzna, Szaciłówka i Korycin.

 

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji Wypracowane propozycje, opinie
Mieszkańcy Gminy Korycin

Pytanie: Czy na terenie Gminy Korycin znajduje się odpowiednia ilość terenów z zabudową usługową?

Odpowiedź: Należałoby zwiększyć ilość terenów z zabudową usługową.

Pytanie: Co sądzisz na temat przeznaczenia części obszaru wsi Szaciłówka pod zabudowę usługowo-przemysłową?

Odpowiedź:

1)      dobra decyzja,

2)      dobra inicjatywa,

3)      to dobry pomysł.

Pytanie: Jak, Twoim zdaniem, wpłynie to na życie mieszkańców gminy?

Odpowiedź:

1)      będą nowe miejsca pracy, zwiększy się poziom życia mieszkańców,

2)      przyczyni się do rozwoju gminy,

3)      nowe miejsca pracy, zwiększenie kwoty podatku dla gminy, możliwość poprawienia drogi dojazdowej,

4)      powstaną nowe miejsca pracy, zwiększy się dostęp mieszkańców do usług.

Pytanie: Jak, Twoim zdaniem, wyznaczenie nowych miejsc usługowych wpłynie na rozwój miejsc pracy?

Odpowiedź:

1)      zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników,

2)      dobrze,

3)      nowe zakłady, które powstaną w wyznaczonych miejscach przyczynią się do powstania miejsc pracy,

4)      oczywiście będą potrzebni nowi pracownicy.

Pytanie: Czy na terenie Gminy Korycin jest odpowiednia ilość zakładów produkcyjno-usługowych?

Odpowiedź: Należałoby zwiększyć ilość zakładów produkcyjno-usługowych.

Pytanie: Czy na terenie obszaru wsi Szaciłówka powinien powstać zakład produkcyjno-usługowy?

Odpowiedź: Tak, to dobry pomysł.

Pytanie: Uwagi, opinie, wnioski

Odpowiedź: Należy popierać dobre pomysły, które przyczyniają się do rozwoju gminy i stwarzają dodatkowe miejsca pracy.

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

       Podobnie jak w przypadku techniki E-konsultacje  wyraźnie widać, że mieszkańcy Gminy Korycin chcieliby zwiększenia ilości terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową, co spowoduje stworzenie nowych miejsc pracy i znaczny wzrost zatrudnienia, a to z kolei wpłynie pozytywnie na rozwój gminy. Dzięki badaniu ankietowemu możemy wyznaczyć kierunki, w jakich powinien podążać dalszy proces zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, aby był zgodny z oczekiwaniami i potrzebami naszych mieszkańców.

data: 22.07.2019 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Ewa Michnowicz

Plik do pobrania:
Protokół – punkt konsultacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content