Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej
w ramach IPK Gminy Korycin

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: Maj – lipiec 2019 r.

Forma działania: Metoda konsultacji elektronicznych (E-konsultacje)

Miejsce wydarzenia: Strona internetowa: http://konsultacje.podlasie.pl/korycin/

Temat: Konsultacje społeczne w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin.

Cel konsultacji:

  • zebranie uwag mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin,
  • poinformowanie lokalnej społeczności o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu tzn. przekształcenia działki rolnej pod zabudowę produkcyjno-usługową związaną z budową zakładu produkcyjno-remontowego maszyn rolniczych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • wdrożenie nowych metod debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych.

Przebieg konsultacji: Został opracowany, w języku nietechnicznym i łatwym w odbiorze przez wszystkich potencjalnych uczestników konsultacji, formularz ankiety elektronicznej i umieszczony w serwisie dotyczącym konsultacji społecznych, udostępnionym w ramach projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” oraz na stronie internetowej Gminy Korycin.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji Wypracowane propozycje, opinie
Mieszkańcy Gminy Korycin

Pytanie: Czy na terenie Gminy Korycin znajduje się odpowiednia ilość terenów z zabudową usługową:

Odpowiedź: Należałoby zwiększyć ilość terenów z zabudową usługową

Pytanie: Co sądzisz na temat przeznaczenia części obszaru wsi Szaciłówka pod zabudowę usługowo-przemysłową?

Odpowiedź:

1)      Ok.

2)      Jest to bardzo dobry pomysł tym bardziej, że teren ma bardzo dobrą lokalizację, gdyż znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 8.

Pytanie: Jak, Twoim zdaniem, wpłynie to na życie mieszkańców gminy?

Odpowiedź:

1)      Stworzy nowe miejsca pracy, kolejne możliwości rozwoju.

2)      Zwiększy się zatrudnienie dla mieszkańców i możliwość wyboru pracy.

Pytanie: Jak, Twoim zdaniem, wyznaczenie nowych miejsc usługowych wpłynie na rozwój miejsc pracy?

Odpowiedź:

1)      Zdecydowanie pozytywnie.

2)      Wybór pracy.

Pytanie: Czy na terenie Gminy Korycin jest odpowiednia ilość zakładów produkcyjno-usługowych?

Odpowiedź: Należałoby zwiększyć ilość zakładów produkcyjno-usługowych.

Pytanie: Cz19ugowy?

Odpowiedź: Tak, to dobry pomysł.


REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

      Pomimo tego, iż tylko dwie osoby wzięły udział w badaniu ankietowym, to wyraźnie widać, że wszyscy zainteresowani widzą potrzebę zwiększenia ilości terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową. Nikt nie stwierdził, iż jest ich wystarczająca ilość czy że należy ją zmniejszyć. Ankietowani stwierdzili, że wpłynie to bardzo pozytywnie na rozwój gminy i zwiększenie zatrudnienia. Badanie ankietowe pozwala dostrzec pewne kierunki myślenia mieszkańców Gminy Korycin, choć nie oddaje złożoności problemu i tematyki podległej konsultacjom.

 

data:  19.07.2019 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Ewa Michnowicz

Plik do pobrania:
Metoda konsultacji elektronicznych (E-konsultacje) – protokół z realizacji techniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content