Obwieszczenie

GR.6220 .2.2019 Korycin dn. 10.07.2019r.

O B W I ES Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu

W SPRAWIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA : budowie 3-ch kurników o łącznej obsadzie 600 DJP o wymiarach 130,05 x 22,80 m każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

• 3 baterie silosów paszowych z których każda składa się z 2 silosów o ładowności 26,0 ton (razem 6 sztuk),
• 7 zbiorników szczelnych na popłuczyny o pojemności 10 m3 każdy,
• bateria 4 zbiorników gazowych podziemnych na gaz propan o pojemności 6 ,4 m3 każdy na płycie fundamentowej, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 108/4 w obrębie wsi Laskowszczyzna gm. Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie stanowiący załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art.29 i art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.2081 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na – „Budowie trzech kurników o wymiarach 130,05 x 22,80 m każdy o obsadzie łącznie 600 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na działce o nr geodezyjnym 108/4 położonej we wsi Laskowszczyzna w dniach od 11 lipca 2019r. do 12 sierpnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie ul. Knyszyńska 2a, pokój nr 7 w godzinach od 800 do 1400 .
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Korycin z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2019 roku.
Informuje się, że tut. organ wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego o wydanie opinii w sprawie oceny pod względem formalno – prawnym raportu oddziaływania na środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content