Zawiadomienie

Korycin, dnia  11.06.2019 r.

Urząd Gminy
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

IN.6733.1.2019

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

       Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz..U.  Nr 98 z 2000 r.  poz. 1071 /  zawiadamia się,  że w dniu   07.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie z dnia 27.05.2019 r.  PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21a,  20-340 Lublin w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

  • budowa linii napowietrzno-kablowych SN, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrzno-kablowych nN oraz przebudowa przyłączy energetycznych nN, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 82/3, 85/1, 87/4, 87/3, 93, 94 obręb Brody, gmina Korycin oraz na działkach o numerze ewidencyjnych gruntów 2/14, 22/6, 22/2, 2/10, 3/4, 4/1, 11/10, 13/3, 14/2, 18/10, 18/8, 18/5, 16/5, 17/4, 18/3, 18/1, 28, 22/7, 19/1, 20/4, 20/1 w obrębie Przesławka, gmina Korycin.
  • W związku z  tym zainteresowane strony mogą w tutejszym Urzędzie Gminy,     Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin,  pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu Gminy zapoznać się z aktami sprawy i materiałami oraz zgłosić w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia ewentualne zastrzeżenia.

     Po tym terminie i zgodnie z ustawą o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostanie wydana decyzja o  ustaleniu warunkach zabudowy dla w/w działek i przedmiotowej inwestycji.

Z up. WÓJTA
Janusz Rak
Inspektor
ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Gospodarki Przestrzennej

 

Otrzymują:
1/ PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21a,  20-340 Lublin.
2/ JK Complexs.c. ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok.
3/ a/a

Plik do pobrania:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content