INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

GMINA KORYCIN
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a

Korycin, 10 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy procedury na wykonanie zamówienia na wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej*, której przedmiotem jest: zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wydarzeń szkoleniowych w ramach projektu pt.”Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejscie do transgranicznego zarządzania kryzysowego” w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska (INTERREG VA)

    Uprzejmie informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: EUROPEJSKA  FUNDACJA ODNOWY I ROZWOJU TERYTORIALNEGO, ul. Zambrowska 18, 16-001 Kleosin:

Zadanie I – szkolenie “Bezpieczne pogranicze – 30 000 PLN
Zadanie II – “Transgraniczne warsztaty zarządzania kryzysowego”- 26 000,00 PLN

OGÓŁEM 56 000,00 PLN

(należy podać nazwę, adres Wykonawcy, cenę i ewentualnie inne oceniane kryteria) przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

1) cena – 100 pkt

W/w oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów – 100.

Z up. Wójta
Joanna Kulesa
Sekretarz Gminy
………………………………………….
 (podpis Kierownika Zamawiającego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content