Ogłoszenie Wójta Gminy Korycin

GMINA KORYCIN
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w gminie Korycin

    § 1. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Korycin oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w gminie Korycin. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie działki nr 6/1 w obrębie geod. Szaciłówka pod zabudowę produkcyjno-usługową związaną z budową zakładu produkcyjno – remontowego maszyn rolniczych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

         W/w. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 23 maja  do 13 czerwca 2019 r. w pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2a, w godzinach pracy Urzędu.

     Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 14 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu. 

        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Wójta Korycina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin),
  • ustnej – do protokołu (w pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (adres: inwestycjeug@op.pl).

     WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content