OBWIESZCZENIE

Korycin, 10 stycznia 2019 r.

Znak: IN.6722.2.2018

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka
w gminie Korycin

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (t.j.Dz. U.  z  2018 r. poz. 1945 ze zmianami)  oraz w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami), w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowiska, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Korycin uchwały Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w gminie Korycin. Przedmiotem ustaleń planu będzie przeznaczenie terenu położonego po północnej stronie drogi powiatowej Nr 1314 B Szaciłówka – droga krajowa Nr 8,  na zachodnim skraju wsi Szaciłówka, pod działalność produkcyjno-usługową związaną z budową zakładu produkcyjno – remontowego maszyn rolniczych.

  W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

     Wnioski do planu, prognozy i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie do 13 lutego 2019 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: inwestycjeug@op.pl).

      Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content