Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych
w Gminie Korycin

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI: : Konsultacje społeczne nad miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin – Uchwała Nr XXVI/174/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r.

Dokument jest do dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy, pod adresem www.korycin.pl.  zakładce konsultacje.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  1. Konsultacje przeprowadzono w terminie czerwiec-październik 2018 r.
  2. Cel konsultacji:
    1) dotarcie do jak najszerszej liczby osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego celem zachęcenia ich do wzięcia czynnego udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni,
    2) przekazanie informacji dotyczących przedmiotowego terenu w sposób profesjonalny, a jednocześnie przystępny i przekonujący,
    3) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów w tym zakresie,
    4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu uwzględniając:

– potrzebę uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z przepisów prawa i innych uwarunkowań,
– warte podkreślenia walory kulturowe,
– warte podkreślenia walory lokalizacyjne,
– lokalizację inwestycji celu publicznego.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa podmiotu/osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi (uzasadnienie)

Uczestnicy metody dni otwartych (Happeningu) Określili, jakiego rodzaju usług brakuje na terenie Gminy Korycin: fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, spożywczych, mieszalni pasz, lekarskich, laboratorium badań, miejsc noclegowych, miejsc gastronomicznych: pubu, kawiarni, sklepów wielkopowierzchniowych typu „Biedronka”, warsztatów naprawy sprzętu rolniczego, pralni, wulkanizacji, usług dla producentów i biznesu, zakładów pracy

 

Urząd Gminy nie posiada możliwości prawnych i administracyjnych do realizacji tego typu usług prywatnych – wnioski rozpatrzone negatywnie

 

Uczestnicy Happeningu Postulowali utworzenie posterunku policji na terenie gminy Gmina Korycin zakupiła działkę, która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na ten cel, jednak decyzja o budowie posterunku należy do Policji. Monity gminy nie przynoszą skutku. Ostatnia odpowiedź Wojewódzkiego Komendanta Policji jest negatywna – wniosek rozpatrzony negatywnie

 

Uczestnicy Happeningu Wnioskowali o wybudowanie basenu Na terenie gminy znajdują się dwa zbiorniki retencyjne, jednocześnie pełniące funkcje rekreacyjne, a zalew w Korycinie został w tym roku wyposażony w nowoczesną infrastrukturę plaży – wniosek niezasadny, rozpatrzony negatywnie

 

Uczestnicy Happeningu Potrzeba utworzenia informacji turystycznej z przewodnikami po zakątkach gminy Urząd Gminy planuje wydanie kilku profesjonalnych opracowań na temat atrakcji turystycznych Gminy Korycin w ramach projektu pn. „Kampania promująca dziedzictwo kulturowe Ziemi Korycińskiej” – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnicy Happeningu Wniosek o utworzenie żłobka Gminna inwestycja w tej materii może być zaplanowana w przypadku faktycznego dużego zapotrzebowania na tego typu publiczne działania – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnicy Happeningu Zgłosili brak usług w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego np. przetwórni truskawek czy serowarni Konsultacje społeczne odbyły się na podstawie uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin, na którym prywatny przedsiębiorca zamierza wybudować zakład przetwórstwa rolno-spożywczego zajmujący się produkcją sera korycińskiego – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnicy Happeningu Wnioskowali o utworzenie myjni samochodowej Myjnia samochodowa w ostatnim czasie powstała w miejscowości Korycin, na terenie stacji paliw należącej do prywatnego przedsiębiorcy – wniosek bezzasadny

 

Uczestnik działania – technika mapy interaktywne Wskazywał na potrzebę powstania wytwórni serów korycińskich w miejscowości Aulakowszczyzna Konsultacje społeczne odbyły się na podstawie uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin, na którym prywatny przedsiębiorca zamierza wybudować zakład przetwórstwa rolno-spożywczego zajmujący się produkcją sera korycińskiego – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik działania – technika mapy interaktywne Postulował budowę zaplecza sanitarnego z toaletami nad zalewem w Korycinie Konieczność zapewnienie większej ilości toalet wynikła ze zdecydowanie zwiększonego napływu turystów i wypoczywających nad zalewem w Korycinie, po wybudowaniu nowoczesnej infrastruktury plaży – w miarę możliwości inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik działania – technika mapy interaktywne

 

Na terenie Gminy Korycin potrzebne jest stworzenie nowych miejsc pracy

 

Szerokie działania inwestycyjne i promocyjne samorządu prowadzą do zwiększonego zainteresowania Gminą Korycin inwestorów z całej Polski, co już powoduje i z pewnością w przyszłości zaowocuje powstaniem nowych inwestycji i miejsc pracy, a także znacznie ułatwiają rozwój działalności gospodarczej dla mieszkańców naszej gminy – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik działania – technika mapy interaktywne Budowa stacji paliw przy drodze krajowej nr 8 z miejscem obsługi podróżnych i miejscami noclegowymi W ostatnim czasie stacja paliw w miejscowości Korycin zmieniła właściciela, znacznie się rozbudowuje i poszerza zakres swojej działalności – wniosek bezzasadny

 

Uczestnik działania – technika mapy interaktywne Wysypanie żwirem dróg lokalnych W miarę potrzeb i możliwości tego typu działania są i nadal będą prowadzone – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik działania – technika mapy interaktywne Budowa ścieżek rowerowych łączących sołectwa Z uwagi na położenie i potencjał gminy w miarę możliwości inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik działania – technika mapy interaktywne Budowa chodników wzdłuż drogi krajowej nr 8 Ta inwestycja leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – wniosek rozpatrzony negatywnie
Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Budowa progów zwalniających na drogach gminnych m.in. na ul. Knyszyńskiej w Korycinie Podniesienie bezpieczeństwa pieszych, w miarę możliwości inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Budowa miejsc parkingowych i toalet nad zalewem w Korycinie Wsparcie ruchu turystycznego na terenie gminy. W miarę możliwości inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Poprawa estetyki w centrum Korycina – zwiększenie ilości kwiatów i zadrzewień na rynku, naprawa nie działających fontann, zmiana nawierzchni na mniej śliską, budowa ogólnodostępnej toalety

 

Wpływ na pozytywny wizerunek Korycina. W miarę możliwości inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie
Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci, znajdującego się na rynku w Korycinie ze względu na bliskość ruchliwej ulicy Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw. W miarę możliwości inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Poprawa zaangażowania mieszkańców w dbanie o swoje otoczenie i posesje w ramach tworzenia wspólnego wizerunku gminy

 

Temat jest i nadal będzie poruszany na różnego rodzaju spotkaniach czy zebraniach z mieszkańcami gminy – wniosek rozpatrzony pozytywnie
Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Zniwelowanie awaryjności systemu energetycznego i zbyt częstych przerw w dostawach prądu Załatwienie pozytywne tego wniosku leży w gestii zakładu energetycznego – wniosek rozpatrzony negatywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Aktywizowanie grup młodzieży i wpływanie na zmianę ich postaw w zakresie współodpowiedzialności za wspólne dobro np. niszczenie nowo wybudowanej infrastruktury plaży przy zalewie w Korycinie Możliwość poprawy wizerunku gminy i postaw moralnych młodzieży – przekazanie wniosku do gminnych jednostek organizacyjnych typu szkoła, GOKSiT celem wdrożenia odpowiedniego postępowania z młodzieżą – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Naprawa zaniedbanej infrastruktury sportowej ORLIKA – wymagające remontu łazienki, przebieralnie itp. Poprawa pozytywnego wizerunku gminy i bezpieczeństwa uczestników rozgrywek sportowych. W miarę możliwości inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Poprawa dostępności do Starostwa Powiatowego w Sokółce, zwiększenie ilości połączeń autobusowych ze Starostwem Urząd nie posiada możliwości prawnych i administracyjnych do spełnienia tego wniosku. Jego pozytywne załatwienie leży w gestii Państwowej Komunikacji Samochodowej w Białymstoku – wniosek rozpatrzony negatywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Zwiększenie dostępności do form rehabilitacji zdrowotnej i psychologicznej dla dzieci i osób starszych Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi tego typu działań – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum Korycina W miarę możliwości inwestycje tego typu będą realizowane – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Brak usług małej gastronomii – kawiarni, cukierni, które umożliwiałyby odpoczynek przy „kawie i ciastku” Urząd nie posiada możliwości administracyjnych i prawnych do realizacji tego wniosku – wniosek rozpatrzony negatywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Rozszerzenie możliwości dostępu i korzystania z usług zasobów izby regionalnej w wiatraku (utrudniony dostęp w godzinach popołudniowych i w weekendy)

 

Wzmocnienie oferty promującej Gminę Korycin, w miarę możliwości oferta będzie systematycznie rozszerzana – wniosek rozpatrzony pozytywnie
Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Brak możliwości dojazdu do Związku Gmin mieszczącego się w wiatraku i do przystanku autobusowego.  Konieczne jest przynajmniej czasowe dopuszczenie możliwości parkowania pojazdów w zatoczce autobusowej, co jest szczególnie istotne dla pasażerów niepełnosprawnych, starszych i ciężkimi bagażami

 

Decyzja w tej sprawie należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednak zgadzamy się z wnioskiem mieszkańców i wystąpimy z oficjalnym pismem do GDDKiA – wniosek rozpatrzony pozytywnie

 

Uczestnik konsultacji społecznych z użyciem map Poprawić niską estetykę domu parafialnego znajdującego się naprzeciwko kościoła w Korycinie, tuż przy drodze krajowej nr 8 Urząd nie posiada możliwości administracyjnych i prawnych do załatwienia tego wniosku, leży to w gestii parafii i kurii – wniosek rozpatrzony negatywnie

 

data: 15.10.2018 r.
podpis koordynatora procesu konsultacji: Ewa Michnowicz

data: 16.10.2018 r.
podpis gospodarza procesu konsultacji: Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content