Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Korycin

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej
w ramach IPK Gminy Korycin

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 1 października 2018 r.
Forma działania:  Konsultacje społeczne z użyciem map
Miejsce wydarzenia: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie

Temat: Konsultacje społeczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin – Uchwała Nr XXVI/174/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r.

Cel konsultacji:
1) dotarcie do jak najszerszej liczby osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego celem zachęcenia ich do wzięcia czynnego udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni,

2) przekazanie informacji dotyczących przedmiotowego terenu w sposób profesjonalny, a jednocześnie przystępny i przekonujący,

3) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów w tym zakresie,

4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu uwzględniając:

– potrzebę uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z przepisów prawa i innych uwarunkowań,
– warte podkreślenia walory kulturowe,
– warte podkreślenia walory lokalizacyjne,
– lokalizację inwestycji celu publicznego.

Przebieg spotkania: Warsztat konsultacyjny z użyciem map rozpoczął się o godz. 14.00, aby mogły wziąć w nim udział różne grupy uczestników z terenu Gminy Korycin (uczestniczyło w nim ostatecznie 19 osób), a prowadzony był on przez dwie zewnętrzne animatorki. Do realizacji tej techniki zostały wykorzystane mapy Gminy Korycin i samej miejscowości Korycin, które były drukowane na bieżąco wraz z nakładaniem na nie kolejnych pomysłów uczestników spotkania. Po przeprowadzeniu tzw. burzy mózgów zostały wybrane najlepsze propozycje i poddane ogólnemu osądowi.

Język warsztatów był zrozumiały i dostosowany do wszystkich uczestników oraz odbywał się w miejscu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podczas trwania warsztatu możemy wyróżnić dwa przeprowadzone moduły. Pierwszy z nich zawierał:
– wprowadzenie (informacja o celu warsztatów i ich zakresie),
– przedstawienie prowadzących,
– przedstawienie się uczestników,
– przyjęcie reguł i harmonogramu pracy,
– informacja dotycząca planowanych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
– uzupełnienie informacji uwagami i refleksjami uczestników.

Drugi moduł zawierał następujące elementy:
– wprowadzenie pojęcia konsultacji społecznych, uzasadnienie wykorzystania metody konsultacji – odniesienie do form i technik zaproponowanych dla obecnego warsztatu,
– przypomnienie pojęć dotyczących gospodarowania przestrzenią (m.in. plany miejscowe, warunki zabudowy, zmiany w planach obowiązujących, obręb ewidencyjny, legenda dotycząca czytania znaków graficznych na planach),
– praca diagnostyczna w 4 grupach: analiza zagospodarowania i zasobów przestrzennych – identyfikacja potencjału, mocnych stron,
– praca diagnostyczna w 4 grupach: analiza zagospodarowania i zasobów przestrzennych – identyfikacja braków, słabych stron,
– podsumowanie na forum – uzupełnienia,
– zdefiniowanie, jakie są potrzeby mieszkańców i o jakie inwestycje, zmiany w przestrzeni warto zadbać w przyszłości.

INFORMACJA O ZEBRANYCH REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji Wypracowane propozycje, opinie
– 1 mieszkaniec wsi Skindzierz

– 12 mieszkańców wsi Korycin

– 1 mieszkaniec wsi Zagórze

– 1 mieszkaniec wsi Krukowszczyzna

– 2 mieszkańców wsi Laskowszczyzna

– 1 mieszkaniec wsi Szumowo

– 1 mieszkaniec wsi Wyłudy

Zdefiniowane kluczowe problemy:
– brak ścieżek rowerowych łączących sołectwa, brak warunków do ich powstania,

– brak bezpiecznego pobocza (chodników) wzdłuż drogi krajowej nr 8,

– ograniczone bezpieczeństwo na ulicach „wewnętrznych” m.in. brak progów zwalniających na ul. Knyszyńskiej,

– zbyt mała ilość miejsc parkingowych nad zalewem, brak toalet – istniejący Toj Toj nie spełnia swojego zadania,

– niska estetyka w centrum Korycina – za mało kwiatów/zadrzewień, nie działające fontanny na rynku, brak urządzeń małej architektury, ogólnodostępnej toalety, śliska nawierzchnia na rynku w Korycinie – zimą stanowi zagrożenie dla pieszych,

– nieogrodzony plac zabaw dla dzieci znajdujący się na rynku w Korycinie, graniczący z ruchliwymi ulicami, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw,

– brak miejsc na nowe inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy np. wulkanizacja, krawiectwo itp.,

– brak wystarczającego zaangażowania mieszkańców w zadbanie o otoczenie swoich posesji w Korycinie, tworzenie wspólnego wizerunku m.in. posesja po byłym SKR w Korycinie,

– awaryjność systemu energetycznego, zbyt częste przerwy w dostawie prądu,

– brak przestrzeni do spotkań, rekreacji młodzieży; natomiast miejsca wykorzystywane przez grupy młodzieży np. przy zalewie w Korycinie są często pozostawione nieuporządkowane, zniszczone. Jest potrzeba aktywizowania tych grup, wpływania na zmianę ich postaw, mobilizowanie do współodpowiedzialności,

– zaniedbana infrastruktura sportowa ORLIKA – wymagające remontu łazienki, przebieralnie itp.,

– ograniczony dostęp do Starostwa Powiatowego, mieszkańcy mogą korzystać tylko z dwóch połączeń autobusowych dziennie, co utrudnia załatwianie spraw urzędowych,

– brak form rehabilitacji zdrowotnej i psychologicznej dla dzieci i osób starszych,

– ograniczona liczba miejsc parkingowych w centrum Korycina,

– brak usług małej gastronomii – kawiarni / cukierni, które umożliwiałyby odpoczynek przy „kawie i ciastku”,

– ograniczony dostęp do usług informacyjnych i zasobów izby regionalnej w wiatraku (tylko w godzinach pracy urzędu, poza weekendami),

– brak możliwości dojazdu do wiatraka i przystanku autobusowego, konieczne jest czasowe dopuszczenie możliwości parkowania samochodów prywatnych na parkingu w zatoczce autobusowej, co ma szczególne znaczenie dla pasażerów z bagażami, osób starszych i niepełnosprawnych,

– niska estetyka wymagającego remontu domu parafialnego, który położony jest naprzeciwko kościoła, tuż przy drodze krajowej nr 8,

– brak żłobka,

– słaba baza noclegowa.

Potencjał dostrzegany przez mieszkańców:

– teren gminy położony jest w atrakcyjnym obszarze zlewni rzeki Kumiałka, przy drodze krajowej nr 8, na trasie Białystok – Suwałki,

– nowoczesna infrastruktura nad zalewem w Korycinie m.in. deptak ze stylowymi ławeczkami, dwa place zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej i pole gry w minigolfa; miejsce jest atrakcją turystyczną nie tylko dla mieszkańców gminy, ale także dla turystów; świetne miejsce dla miłośników wędkarstwa, plażowania czy do organizacji imprez gminnych,

– zasób historyczny stanowi Kościół pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Św. w Korycinie otoczony zabytkowym Parkiem Plebańskim. Zespół kościelno-parkowy wraz ze świętym źródłem i obrazem Matki Boskiej Korycińskiej jest ważnym i dominującym elementem w krajobrazie kulturowym Korycina i okolic,

– powstało szereg funkcjonalnych obiektów rekreacyjno-sportowych m.in. zbiorniki wodne na rzece Kumiałce w Korycinie i w Szumowie, stadion sportowy, kort tenisowy, szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz trzy świetlice wiejskie: w Bombli, Krukowszczyźnie i Ostrej Górze,

– kompleks boisk przy szkole podstawowej w Korycinie, estetyczne zagospodarowanie otoczenia szkoły,

– rozbudowany budynek przedszkola w Korycinie i nowy plac zabaw dla dzieci,

– ozdobę i symbol Korycina stanowi też stary wiatrak, widoczny z drogi krajowej nr 8, dla turystów i mieszkańców dostępna jest zlokalizowana w nim izba regionalna,

– Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna, który pokazuje piękno całej Ziemi Korycińskiej oraz pozytywny wpływ, jaki mądre, wspólne i zgodne działania mieszkańców i samorządu wywierają na wszystkie dziedziny życia gminy,

– ważnym miejscem spotkań i uroczystości dla mieszkańców gminy jest także plac przy pomniku Golgoty Wschodu we wsi Wyłudy,

– aktywność i zaangażowanie instytucji gminnych m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki wraz z Biblioteką Publiczną procentuje różnorodnością propozycji skierowanych do mieszkańców,

– wyremontowany budynek Urzędu Gminy i bardzo dobra, profesjonalna kadra,

– Rynek w Korycinie – oddany do użytku w 2011 roku z pomnikiem Truskawkowej Księżniczki, odrestaurowany w ramach projektu pn. „Zabytki Królewskiego Korycina”,

– przynależność gminy do samorządowych związków i stowarzyszeń m.in. Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”, Lokalnej Grupy Działania „Fundusz Biebrzański”, Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”,, co ułatwia pozyskiwanie kolejnych środków finansowanych na działalność i rozwój gminy,

– wyraźna zmiana na korzyść w wyglądzie centrum Korycina – mural na budynku urzędu gminy, rzeźba Truskawkowej Księżniczki.


REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

          Z  przedstawionych powyżej opinii wynika, że podobnie jak w innych technikach używanych w konsultacjach na terenie Gminy Korycin, pojawia się szereg propozycji, aby zmotywować władze do stwarzania korzystnych warunków dla inwestycji, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy np. mała gastronomia, krawiectwo, wulkanizacja. Należy także zdefiniować zaplecze i stworzyć ułatwienia dla powstania żłobka, posterunku policji czy punktu rehabilitacji. Remont dróg dojazdowych i poprawa bezpieczeństwa korzystania z nich pieszych, budowa ścieżek rowerowych oraz nowych miejsc parkingowych to kolejne niezmiennie pojawiające się postulaty, ważne dla mieszkańców naszej gminy.

          Cieszy także fakt, że dzięki technice konsultacyjnej z użyciem map społeczność gminna  dostrzegła mocne strony Gminy Korycin, które pozwalają na dalszy rozwój inwestycji oraz budują poczucie wspólnoty i dumy z małej ojczyzny.

data: 08.10.2018 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Ewa Michnowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content