Ogłoszenie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna

GMINA KORYCIN

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w gminie Korycin

 

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i Uchwały Nr XXVI/174/2018 Rady Gminy Korycin oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w gminie Korycin. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie część działki nr 17 w obrębie geod. Aulakowszczyna głównie pod działalność produkcyjno-usługową na potrzeby przetwórstwa rolno-spożywczego.

     W/w. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 19 października do 9 listopada 2018 r. w pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu Gminy Korycin przy Knyszyńskiej 2a, w godzinach pracy Urzędu.

       Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 14 w pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu.

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Wójta Korycina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23  listopada 2018 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urzędu Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.);
  • ustnej – do protokołu (w pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu);
  • drogą elektroniczną (adres: inwestycjeug@op.pl).

WÓJT
Mirosław Lech

Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content