Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej – technika mapy interaktywne

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej
w ramach IPK Gminy Korycin

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: Lipiec – wrzesień 2018 r.
Forma działania:  Technika mapy interaktywne

Temat: Konsultacje społeczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin – Uchwała Nr XXVI/174/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r.

Cel konsultacji:

  • dotarcie do jak najszerszej liczby osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego celem zachęcenia ich do wzięcia czynnego udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni,
  • przekazanie informacji dotyczących przedmiotowego terenu w sposób profesjonalny, a jednocześnie przystępny i przekonujący,
  • zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów w tym zakresie,
  • określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu uwzględniając:

– potrzebę uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z przepisów prawa i innych uwarunkowań,
– warte podkreślenia walory kulturowe,
– warte podkreślenia walory lokalizacyjne,
– lokalizację inwestycji celu publicznego.

     Technika mapy interaktywne polegała na wykorzystaniu dedykowanego narzędzia informatycznego, stanowiącego rozszerzenie systemu GIS Podlaskie. Za pomocą tego narzędzia prezentowany był projekt konsultowanego dokumentu oraz informacje dotyczące procesu konsultacji. Narzędzie to umożliwiało uczestnikom konsultacji zadawanie pytań oraz przekazywanie opinii i wniosków do urzędu gminy.

  Komunikat o konsultacjach został dostoswany do wszystkich potencjalnych uczestników, zaś technika mapy interaktywne była przydatna szczególnie dla osób, które z różnych powodów nie mogły wziąć udziału w spotkaniach bezpośrednich.

    W urzędzie gminy została przeszkolona osoba, która była odpowiedzialna przez cały okres realizacji działania za obsługę narzędzia i bieżące zbieranie opinii.

  Mapy interaktywne zamieszczone zostały poprzez hiper link na stronach: http://geoportal.wrotapodlasia.pl/?temat+opcja6 oraz https://korycin.pl w zakładce Konsultacje.

       W czasie trwania konsultacji za pomocą map interaktywnych swoją opinię wyraziło 5 osób.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji Wypracowane propozycje, opinie
– 1 mieszkaniec wsi Szaciłówka

– 1 mieszkaniec wsi Korycin

– 2 mieszkańców wsi Zagórze

– 1 mieszkaniec wsi Krukowszczyzna

– wskazane jest, aby na terenie wsi Aulakowszczyzna powstała wytwórnia serów korycińskich,
– uważam, że przydałby się budyneczek sanitarny z toaletami nad zalewem w Korycinie,
– na terenie Gminy Korycin potrzebne jest stworzenie nowych miejsc pracy,
– budowa stacji paliw przy drodze krajowej nr 8 z miejscem obsługi podróżnych i miejscami noclegowymi,
– wysypanie żwirem dróg lokalnych


REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

      Z  przedstawionych powyżej opinii wynika, że podobnie jak w technice dni otwartych, pojawiają się propozycje zwiększenia ilości inwestycji, które stworzą nowe miejsca pracy na terenie Gminy Korycin takich jak: stacja paliw czy wytwórnia serów, jednocześnie oferując szerszy pakiet usług skierowanych do mieszkańców. Argumentem potwierdzającym konieczność rekomendowania powstania powyższych inwestycji jest np. „ucieczka” młodych ludzi ze wsi do większych miast lub za granicę w poszukiwaniu lepszego startu. Nowe miejsca pracy mogą zatrzymać ich w rodzinnej gminie.

     Nieodłącznym elementem są także typowe „bolączki” wszystkich społeczności lokalnych tj. konieczność dbania o jakość dróg gminnych czy problem z brakiem sanitariatów.

     Należy zauważyć, że  nawet tak mała ilość opinii pozwala zauważyć kierunki potrzebnych zmian, oczekiwanych przez zbiorowość Gminy Korycin.

data: 17.09.2018 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Ewa Michnowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content