Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej – metoda dni otwartych (Happening)

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej
w ramach IPK Gminy Korycin

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: Czerwiec-wrzesień 2018 r.
Forma działania:  Metoda dni otwartych (Happening)
Miejsce wydarzenia: Teren festynów gminnych nad zalewem w Korycinie oraz przedszkole w Korycinie

Temat: Konsultacje społeczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin – Uchwała Nr XXVI/174/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r.

Cel konsultacji:

  • dotarcie do jak najszerszej liczby osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego celem zachęcenia ich do wzięcia czynnego udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni,
  • przekazanie informacji dotyczących przedmiotowego terenu w sposób profesjonalny, a jednocześnie przystępny i przekonujący,
  • zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów w tym zakresie,
  • określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu uwzględniając:

– potrzebę uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z przepisów prawa i innych uwarunkowań,
– warte podkreślenia walory kulturowe,
– warte podkreślenia walory lokalizacyjne,
– lokalizację inwestycji celu publicznego.

    Przebieg spotkania: Spotkania happeningowe odbyły się  według specjalnie opracowanego dla Gminy Korycin scenariusza oraz w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Były prowadzone przez profesjonalnych moderatorów, w namiotach przeznaczonych do tego celu. W czasie ich trwania odbyły się panele dyskusyjne dla dorosłych uczestników biorących udział w badaniach ankietowych, podczas których zbierano opinie, uwagi i propozycje związane z planowanym rozwojem Gminy Korycin. Natomiast dla dzieci zostały zorganizowane i poprowadzone gry planszowe, podczas których dzieci umieszczały na czystej, brystolowej planszy dużego formatu z narysowanym konturem Gminy Korycin, za pomocą rysunków i opisów na kolorowych karteczkach samoprzylepnych, swoje propozycje atrakcji i instytucji brakujących w naszej gminie. Za udział w grze każde dziecko otrzymało nagrodę np. smycz z herbem gminy, magnes w kształcie truskawki czy słodycze.

     W ramach metody dni otwartych (happening) zostały przeprowadzone trzy spotkania konsultacyjne odbywające się w ramach dużych imprez festynowych zorganizowanych na terenie Gminy Korycin tj. XXIII Ogólnopolskich Dni Truskawki (24 czerwca 2018 r.), II Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego (26 sierpnia 2018 r.) oraz pikniku rodzinnego z okazji uroczystego otwarcia rozbudowanego budynku przedszkola w Korycinie (3 września 2018 r.). Dwa z nich miały miejsce na terenie imprez festynowych– przy zalewie w Korycinie, jedno na dziedzińcu przedszkola w Korycinie. W trakcie tych spotkań przeprowadzone zostały ankiety, w których wzięły udział ogółem 44 osoby, które wyraziły swoje opinie odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie. Dzięki temu zdiagnozowały problemy Gminy Korycin w zakresie rodzajów brakujących na jej terenie usług. Przedstawiły także opinię, jak powstanie nowego rodzaju usług wpłynie na rozwój miejsc pracy  oraz w jaki sposób budowa na części obszaru wsi Aulakowszczyzna zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego wpłynie na tereny wokół. W tej kwestii pojawiły się następujące propozycje i opinie:

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacji  – ilość osób biorących udział w metodzie dni otwartych z poszczególnych miejscowości Wypracowane propozycje, opinie
 jeden mieszkaniec wsi Ostra Góra
– 20 mieszkańców wsi Korycin
– jeden mieszkaniec wsi Wyłudy
– dwóch mieszkańców wsi Mielniki
– dwóch mieszkańców wsi Kumiała
– jeden mieszkaniec wsi Bombla
– dwóch mieszkańców wsi Krukowszczyzna
– jeden mieszkaniec wsi Dzięciołówka
– dwóch mieszkańców wsi Zagórze
– dwóch mieszkańców wsi Zakale
– dwóch mieszkańców wsi Olszynka
– jeden mieszkaniec wsi Rudka
– jeden mieszkaniec wsi Popiołówka
– jeden mieszkaniec wsi Szumowo
– dwóch mieszkańców wsi Aulakowszczyzna
– dwie ankiety nie miały zaznaczonej miejscowości
– jedna ankieta została uzupełniona przez mieszkańca wsi Smolanka z Gminy Sokółka
Pytanie: Jakich rodzajów usług brakuje na terenie Gminy Korycin:
– usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, spożywczych,
– turystycznych, agroturystycznych,
– w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego np. przetwórni truskawek czy serowarni,
– mieszalni pasz,
– lekarskich, laboratorium badań,
– pralni, wulkanizacji,
– związanych z rolnictwem np. warsztatów naprawy sprzętu rolniczego,
– żłobka,
– zakładów pracy,
– zakładów produkcji, przemysłowych,
– miejsc noclegowych,
– miejsc gastronomicznych: pubu, kawiarni, klubokawiarni, knajpki, całorocznej restauracji z alkoholem,
– myjni samochodowej,
– informacji turystycznej z przewodnikami po zakątkach gminy,
– lodowiska,
– kafejki internetowej,
– światłowodu,
– sklepów wielkopowierzchniowych typu „Biedronka”,
– basenu,
– klubu dla młodzieży, gdzie można byłoby potańczyć,
– posterunku policji,
– usług dla producentów i biznesu – transportu i gospodarki magazynowej, czemu sprzyja sąsiedztwo drogi krajowej nr 8 i wojewódzkiej nr 671.Pytanie: Jak Twoim zdaniem, wyznaczenie nowych terenów usługowych wpłynie na rozwój miejsc pracy?
– polepszy się komfort życia,
– urozmaici gminę,
– podniesie jakość życia, będzie więcej miejsc pracy,
– zmniejszy się bezrobocie,
– zwiększy zatrudnienie,
– powstaną nowe miejsca pracy (wielokrotnie wskazywane),
– poprawa finansowa życia,
– będzie więcej przyjezdnych turystów zainteresowanych kupnem sera,
– poprawi jakość życia (wielokrotnie wskazywane),
– wpłynie to na najbiedniejszych, znajdą pracę, wypromuje to też gminę,
– jeśli będzie to dobrze usytuowane i nie będzie szpecić krajobrazu, to będzie na plus,
– wpłynie to pozytywnie rozwojowo, powinno zmniejszyć bezrobocie i wpłynąć na poprawę jakości życia,
– nastąpi rozwój ekonomiczny gminy,
– wielokrotnie wskazywano także, że wpłynie to po prostu pozytywnie.

Pytanie: W jaki sposób powstanie zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w tym miejscu może wpłynąć na tereny wokół?
– poprawi się status mieszkańców,
– powstaną nowe miejsca pracy,
– lokalizacja zakładu pośród zabudowy nie jest dobrym pomysłem, ta lokalizacja poza terenem to dobry pomysł,
– wzrośnie zatrudnienie,
– nastąpi rozwój terenu i gminy,
– zmieni się otoczenie,
– zanieczyszczenie, hałas (wielokrotnie wskazywane),
– będzie zagospodarowany teren i przestrzeń wokół niego,
– zwiększy się płaca za płody rolne,
– może się rozwinąć agroturystyka,
– zwiększy się ilość miejsc pracy,
– wpłynie rozwojowo na rolnictwo,
– powinno wpłynąć rozwojowo na infrastrukturę, w tym zawsze są jakieś braki,
–  poprawi sytuację rolników,
– będzie to także atrakcja turystyczna,
– negatywnie – zapach, zaburzenie krajobrazu,
– będą częstsze spotkania z ludźmi, więcej rozrywek,
– podniesie walory tych terenów,
– powstanie zanieczyszczenie terenu,
– przy dużych zakładach pojawia się ciężki transport, także powstanie ekstremalne obciążenie dróg samochodami ciężarowymi.

Pytanie: Co sądzisz na temat przeznaczenia części obszaru wsi Aulakowszczyzna pod zabudowę usługowo-przemysłową?
– ciekawy pomysł,
– nie mam nic przeciwko (wielokrotnie wskazywane),
– zależy, o jaką inwestycję chodzi,
– bardzo dobry pomysł (wielokrotnie wskazywane),
– będzie lepiej,
– jestem na tak,
– na pewno zmieni to życie mieszkańców Aulakowszczyzny,
– słaba lokalizacja,
– nie mam zdania,
– potrzeba rozwoju,
– jest potrzeba, zwiększy to liczbę miejsc pracy,
– nie dotyczy nas (mieszkańcy wsi Korycin) – kilkukrotnie wskazywane,
– to najlepszy pomysł z możliwych na wykorzystanie tego miejsca,
– poprawi to jakość życia mieszkańców gminy,
– każdy taki teren trzeba wykorzystać,
– świetny pomysł.

Pytanie zamknięte: Czy na terenie Gminy Korycin znajduje się odpowiednia ilość terenów z zabudową usługową?

Około 90% ankietowanych odpowiedziało, że należałoby zwiększyć ilość terenów z zabudową usługową.

Około 10% – że jest ich odpowiednia ilość.

Nikt z uczestników ankiety nie stwierdził, że zabudowy usługowej na terenie gminy jest zbyt dużo.

Pytanie zamknięte: Czy na terenie Gminy Korycin jest odpowiednia ilość zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego?

Około 95% uczestników ankiety stwierdziło, że należałoby zwiększyć ilość zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, zaś 5% – że jest ich odpowiednia ilość.

Nikt z uczestników ankiety nie potwierdził odpowiedniej ilości zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie Gminy Korycin.

Pytanie zamknięte: Czy na terenie obszaru wsi Aulakowszczyzna powinny powstać zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego?

92% ankietowanych stwierdziło, że to dobry pomysł, 6 % – nie miało zdania na ten temat i 2% – nie zgadza się na takie rozwiązanie.

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

    Należy stwierdzić, że część zgłaszanych powyżej pomysłów ma charakter życzeniowy. Wskazuję one jednak także na dość dużą potrzebę mieszkańców, aby zwiększyła się ilość inwestycji związanych z usługami skierowanymi bezpośrednio do społeczności lokalnej np. kosmetyczna, szewc, fryzjer, mieszalnia pasz, zakład wulkanizacyjny czy żłobek.

       Należy stwierdzić, że zdecydowana większość osób wypełniających ankiety widzi potrzebę zwiększenia ilości terenów przeznaczonych pod usługi. Niewielki ich procent uznał, że jest ich wystarczająca ilość, a nikt – że powinno się ich ilość zmniejszyć.

       Także ponad 90% ankietowanych stwierdziło, że na terenie wsi Aulakowszczyzna powinien powstać zakład przetwórstwa rolno-spożywczego. Pozwala to twierdzić, że główny kierunek planowanych zmian, jakim było jednoznaczne wyznaczenie terenu pod działalność produkcyjno-usługową na potrzeby przetwórstwa rolno-spożywczego (budowa serowarnii) został pozytywnie oceniony przez zdecydowaną większość osób biorących udział w ankiecie.

   Różnorodne opinie udało się zebrać i opracować dzięki zastosowaniu techniki konsultacyjnej jaką jest happening, jednak nie oddaje ona w pełni złożoności problemu i tematyki podlegającej konsultacjom. Pozwala jednak dostrzec pewne kierunki myślenia i zaznajomić mieszkańców z problematyką. Bardziej pogłębione konsultacje np. takie jak technika warsztat konsultacyjny z użyciem map pozwolą na głębsze dotknięcie tematu i wypracowanie kolejnych propozycji i opinii z nim związanych.

data: 05.09.2018 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Ewa Michnowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content