Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

Przed nami kolejne nabory wniosków, w których do rozdania jest blisko 5 mln zł. Wsparcie skierowane jest do podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Nabór nr 14/2018 – Promowanie obszaru objętego LSR
konkurs ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 10.09.2018 r. – 24.09.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 170.296 zł.

W ramach konkursu stosuje się dodatkowo ograniczenie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy lub kwalifikowalnych kosztów operacji:

• W przypadku wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być wyższe niż 56 765,00 zł;
• W przypadku pozostałych typów wnioskodawców wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 56 765,00 zł.

Pomoc na operację w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych jest przyznawana, jeżeli operacja:

• nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż:

1. 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
2. 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
3. 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
a) podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
b) organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Nabór nr 15/2018 – Warsztaty Terapii Zajęciowej
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 10.09.2018 r. – 24.09.2018 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 400.000,00 zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 8, tj.:
Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez:
8b) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Nabór nr 16/2018 – Programy Aktywności Lokalnej
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 11.09.2018 r. – 24.09.2018 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 2.224.319,51 zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:
6a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
6b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
6c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
6d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Nabór nr 17/2018 – Rozwój przedsiębiorczości (wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw)
konkurs ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 12.09.2018 r. – 28.09.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1.548.798 zł.

W ramach konkursu obowiązują dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
a. wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 154 879,00 zł
b. uzależnienie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy w odniesieniu do tworzonych miejsc pracy:
1) Za utworzenie jednego miejsca pracy – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy nie może przekroczyć 100 000,00 zł;
2) Za utworzenie dwóch lub więcej miejsc pracy – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy nie może przekroczyć 154 879,00 zł.

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:
1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;
2. operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór nr 18/2018 – Infrastruktura społeczna
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 13.09.2018 r. – 27.09.2018 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 655.382,03 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 218.460 zł.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:
– infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa;
– infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi);
– modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług;
– projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR, z wyłączeniem osób fizycznych. Obszar realizacji LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %. Minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych.

Pełna dokumentacja konkursowa zostanie udostępniona na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: http://biebrza-leader.pl/ (zakładka Konkursy) nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

W przypadku pytań dotyczących ww. naborów zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Plik do pobrania:
Informacja o konkursach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content