Informacja o projekcie „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

    Gmina Korycin bierze udział w projekcie pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, który jest realizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Głównym celem projektu jest przyśpieszenie i usprawnienie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego, zakończone osiągnięciem konkretnych rezultatów tj.
– przeprowadzenie poszerzonych (wykraczających poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów) konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
– przedłożenie do zatwierdzenia dokumentów dotyczących planowania przestrzennego,
– wprowadzenie internetowego narzędzia konsultacyjnego opartego na systemie informacji przestrzennej.

     W ramach projektu Gmina Korycin została objęta wsparciem organizacyjnym, merytorycznym i finansowym w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie uchwały Nr XXVI/174/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Aulakowszczyzna w Gminie Korycin.

      Pogłębione konsultacje obejmują konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach projektu w Gminie Korycin zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz wprowadzone innowacyjne metody i narzędzia, w tym szczególnie narzędzie typu GIS i system powiadamiania SMS do jak najszerszego i skutecznego prowadzenia konsultacji społecznych. Dla naszej gminy został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na jego realizację otrzymaliśmy dotację w wysokości 49 560 zł oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie.

Cele pogłębionych konsultacji w Gminie Korycin:
– dotarcie do jak najszerszej liczby osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego celem zachęcenia ich do wzięcia czynnego udziału  w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni,
– przekazanie informacji dotyczących przedmiotowego terenu w sposób profesjonalny, a jednocześnie przystępny i przekonujący,
– określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki miejscowego planu,
– zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania zabudowy do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

Główne kierunki planowanych zmian:
– ustalenie właściwego przeznaczenia terenu,
– określenie funkcji terenu przewidywanych na obszarze objętym miejscowym planem,
– określenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz terenów z zakazem zabudowy,
– określenie właściwego charakteru architektury z zachowaniem elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu,
– jednoznaczne wyznaczenie terenu pod działalność produkcyjno – usługową na potrzeby przetwórstwa rolno – spożywczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content