TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE KORYCIN

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
w Gminie Korycin

zatwierdzona przez:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Decyzją Nr BI.RET.070.491.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Taryfa wchodzi w życie z dn. 22.05.2018 r. na okres 3 lat.

Treść taryfy jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Korycin
i na stronie internetowej Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. (www.wodociagipodlaskie.pl).

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.

Zawartość taryfy:

 1. Informacje ogólne.
 2. Rodzaj prowadzonej działalności.
 3. Rodzaj i struktura taryfy.
 4. Taryfowe grupy odbiorców usług.
 5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
 6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
 7. Warunki stosowania cen i stawek opłat.
  7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.
  7.1.1. Zaopatrzenie w wodę
  7.1.2. Odprowadzanie ścieków
  7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

 

 1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy KORYCIN od dnia 22.05.2018 r.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j.: Dz.U.2017.328 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472), zwanego dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku,
z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych w rozumieniu art. 6 ust. 1a Ustawy.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni
i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

Użyte w treści taryfy określenia oznaczają:
1) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
2) wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
3) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
4) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza głównego, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp., spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu).

 1. Rodzaj prowadzonej działalności

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:
– umowy z dn. 28.12.2012 r.,
– zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Korycin Nr IN.7021.2.2012 z dn. 28.12.2012 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę za pomocą gminnych urządzeń wodociągowych,
2) zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

 1. Rodzaj i struktura taryfy:
  1) rodzaj taryfy – taryfa jednolita,
  2) struktura taryfy – taryfa wieloczłonowa.
 2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług: obejmuje wszystkich odbiorców wody z ujęć na terenie Gminy Korycin i wszystkich dostawców ścieków.

 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
  5.1. W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
netto brutto* netto brutto* netto brutto*
1 Grupa 1 cena wody (zł/m3) 2,70 2,92 2,70 2,92 2,75 2,97
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 5,00 5,40 5,00 5,40 5,00 5,40

* do podanych cen i stawek opłat netto doliczono podatek od towarów i usług – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 8% VAT

      5.2. W rozliczeniach za odebrane ścieki:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
netto brutto* netto brutto* netto brutto*
1 Grupa 1 cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 7,13 7,70 7,26 7,84 7,40 7,99
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,00 6,48 6,00 6,48 6,00 6,48

* do podanych cen i stawek opłat netto doliczono podatek od towarów i usług – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 8% VAT

 1. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

6.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
6.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy okres rozliczeniowy, w którym były świadczone usługi.
6.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę/odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
6.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
6.5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Jeden odbiorca może opłacać kilka opłat abonamentowych, w zależności od ilości wodomierzy głównych lub przyłączy wodociągowych, jeżeli brak jest wodomierza głównego. W przypadku budynków wielolokalowych, gdzie na wniosek właściciela lub zarządcy budynku zawarto umowy z korzystającymi z lokali, natomiast zarządca lub właściciel budynku reguluje należności za różnice wskazań wodomierza głównego i wodomierzy
w lokalach, pobieranie opłaty abonamentowej od korzystających z lokali jest uzależnione od określenia przez wnioskodawcę warunków utrzymania wodomierzy w lokalach.
6.6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
6.7. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
6.8. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
6.9. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego Ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków
w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
6.10. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody,
a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
6.11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie
3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym
i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

 1. Warunki stosowania cen i stawek opłat
  7.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
        7.1.1. Zaopatrzenie w wodę – obejmuje pobór, uzdatnianie, dostarczanie          wody do celów wskazanych w umowie z odbiorcą usług.
        7.1.2. Odprowadzanie ścieków – odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną, oczyszczanie ścieków.
  7.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Korycin.

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE KORYCIN – na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Podatki i opłaty lokalne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content