Wieści z Brukseli

       W dniach 30 stycznia – 1 lutego 2018 roku Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin uczestniczył w Brukseli w wielu ważnych i ciekawych spotkaniach, podczas których były poruszane m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem samorządów i lokalnej polityki regionalnej.

    W dniu 30 stycznia Wójt Gminy wziął udział w spotkaniu w Parlamencie Flamandzkim, które poprowadził Jan Peumans – jego przewodniczący. Przedstawił gościom zasady funkcjonowania parlamentu, budżet regionu oraz strukturę samorządów, a także pokazał siedzibę najważniejszego organu ustawodawczego Regionu Flamandzkiego – jednego z trzech regionów federalnych Belgii, położonego w północnej części kraju, zamieszkałego głównie przez ludność niderlandzkojęzyczną. Na określenie tego regionu używa się również terminu Flandria.

     31 stycznia pan Wójt uczestniczył w 127 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, podczas której wystąpili m.in. Frans Timmermans – Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Antonio Costa – Premier Portugalii oraz Tomisław Donczewa – Wicepremier Republiki Bułgarii. W czasie jej trwania omówiono i przyjęto 11 opinii, w tym np. dotyczącą przyszłości finansów UE, jednolitego rynku cyfrowego czy transportu drogowego związanego z pracą.

    Natomiast 1 lutego w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, w obecności Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Carla-Hainza Lambertza uroczyście podpisano deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 roku. Deklaracja CohesionAlliance postuluje, aby polityka spójności, dzięki budżetowi UE, stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej.

        Deklarację podpisali marszałkowie województw wchodzących w skład Domu Polski Wschodniej: Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

           Ponadto swoje podpisy złożyli: Jarosław Dworzański – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin, Robert Godek – Starosta Strzyżowski oraz Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego.

     W ramach CohesionAlliance samorządowcy Polski Wschodniej chcą działać wspólnie na rzecz silnej polityki promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Dzięki dotychczasowej polityce spójności w naszym makroregionie powstały nowe drogi, firmy i tereny inwestycyjne. Zmodernizowano szkoły i szpitale, utworzono nowe miejsca pracy, a mieszkańcy dzięki szkoleniom i dotacjom zyskiwali samodzielność. Pomimo tego regiony Polski Wschodniej nadal charakteryzują się najniższym w skali kraju i jednym z najniższych w skali UE poziomem rozwoju, mają słabą sieć dróg, zapóźnienia infrastrukturalne, niższy poziom wykształcenia i niską produktywność. Dlatego samorządy województw Polski Wschodniej starają się o kontynuowanie wsparcia w postaci Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, który niewątpliwie przyczyni się do dalszego wzmocnienia potencjału rozwojowego makroregionu.

           Przyszły Program Operacyjny powinien koncentrować się na:

– zintegrowanych działaniach w obszarze infrastruktury, w szczególności drogowej i kolejowej,
–  inicjatywach angażujących miasta subregionalne oraz średnie i małe ośrodki miejskie, które mogą stać się siłą sprawczą kształtowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej i całego kraju,
– przedsięwzięciach służących podniesieniu cyfrowych kompetencji mieszkańców Polski Wschodniej,
– rozwoju przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie funkcji uzdrowiskowej bazującej na walorach środowiskowych makroregionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content