Zawiadomienie

WPN.6401.83.2017.JK

Białystok, 15 maja 2017 r.

Zawiadomienie
w związku z art. 56 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
zawiadamia

o przystąpieniu do prac zmierzających do wydania zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) na ciekach znajdujących się z zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku polegające na niszczeniu i usuwaniu tam wybudowanych przez bobry na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: augustowskim, białostockim, bielskim, grajewskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, monieckim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim, wysokomazowieckim, zambrowskim, oraz mieście Łomża – znajdujących się w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) na ciekach znajdujących się z zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wraz z uzasadnieniem, w ramach konsultacji społecznych w dniach: od 16.05.2017 r. do 05.06.2017 r.

Projekt zarządzenia wraz z uzasadnieniem dostępny jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok. Ponadto zamieszczony został w serwisie internetowym RDOŚ w Białymstoku na stronie http://bialvstok.rdos.gov.pl/proiekty-zarzadzen

Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie od dnia 16.05.2017 r. do dnia 05.06.2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub drogą elektroniczną na adres: biuro.bialystok@rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

                                                                            Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Beata Bezubik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content