Informacja

Szanowni Państwo

      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce informuje, że dnia 5 lutego br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722). Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), które nakłada m.in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie państwa gmin, wszystkim posiadaczom drobiu oraz ptaków informacji o zmianie przepisów dotyczących środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce informuje, o obowiązujących obostrzeniach,

zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sokółce miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych (np. papugi, kanarki),

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób utrzymywany jest w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby, które wchodzą do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób utrzymywany jest w systemie bezwybiegowym,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 h uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce
Robert Dominik Rojszyk
Inspektor Weterynaryjny
ds. higieny materiału biologicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content