Konferencja pt. „Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna – nowa atrakcja regionu”

       W dniu 31 marca 2017 roku w Kumiale odbyła się konferencja pt. „Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna – nowa atrakcja regionu”, podczas której zaprezentowaliśmy mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom założenia budowy Parku Kulturowego, który zostanie oddany do użytku pod koniec października 2018 roku.

      Jest to jeden z najważniejszych projektów dla naszej gminy na realizację którego, po wielu latach starań, pozyskaliśmy dotację ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona Dziedzictwa kulturowego, Priorytet 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.  Całkowity koszt projektu – 5 447 988,98 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85% czyli 4 630 790,60 zł.

     W 2014 roku miejsce, gdzie ma powstać Parku Kulturowy badali archeologowie z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Dariusza Krasnodębskiego. Odkryli oni pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu oraz ślady zabudowy nowożytnej. Grodzisko w Milewszczyźnie zaliczyć można do obiektów obronnych związanych z czasami struktur społecznych o charakterze plemiennym. Powstało ono najprawdopodobniej w X wieku i na podstawie widocznych w fosie 2 poziomów kamieni i spalenizny można stwierdzić, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat wały zostały zniszczone, ponownie odbudowane i jeszcze raz spalone. Przez kolejnych kilka wieków to miejsce było niezamieszkane. Czasy nowożytne zapisały się w historii Milewszczyzny wybudowaniem w połowie XIX wieku na terenie dawnego majdanu wiatraka typu holenderskiego, drewnianego dworu oraz folwarku z budynkami gospodarczymi. Projekt Parku zakłada odtworzenie powyższych elementów.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie szeregu robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na:

– przeniesieniu z miejscowości Jatwieź Duża zabytkowego wiatraka o konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem do ulokowania w najwyższym punkcie terenu,
– wyniesieniu ruin dawnego dworu z odtworzeniem konstrukcji ganku i zadaszenia jako wiaty szklanej nad ruinami fundamentów dworu,
– wyniesieniu dwóch ruin fundamentów wiatraka wybudowanych w XVIII i XIX wieku i przekrycie ich formą w kształcie studni ze szkła,
– wybudowaniu dwóch bram wejściowych na teren Parku wykonanych z konstrukcji drewnianej,
– zaadaptowaniu na cele wystawiennicze istniejącej piwniczki, w której zostaną umieszczone instalacje multimedialne,
– zabezpieczeniu terenu murem obronnym z palisady drewnianej (ostrokół),
– wytyczeniu ścieżek edukacyjnych wraz z punktem widokowym,
– zbudowaniu infrastruktury technicznej i informacyjnej (plansze graficzne, słupy milowe z kodem QR, instalacja multimedialna),
– remoncie i rozbudowie budynku stodoły,
– naprawie istniejącego muru kamiennego,
– remoncie drogi dojazdowej do Parku,
– wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, kempingowych i kamperów,
– budowie przy parkingu wiaty z ogólnodostępną toaletą,
– odtworzeniu sadu wraz z placem wejściowym,
– wykonaniu miejsca wypoczynkowego nad rzeką Kumiałką,
– wykonaniu niezbędnej infrastruktury technicznej w doprowadzeniu mediów.

Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna
Rekonstrukcja grodziska nie wchodzi w zakres prezentowanego projektu. Jego budowa planowana jest z innych środków.

   Czeka nas ogromne wyzwanie związane z realizacją tego projektu – skomplikowanego i nietypowego, składającego się z szeregu bardzo różnych elementów, gdzie wszystkie prace będą prowadzone pod ścisłym nadzorem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Głęboko wierzymy jednak w to, że nasze wysiłki pozwolą w przyszłym roku spotkać się z Wami w Parku Kulturowym Korycin – Milewszczyzna – nowej atrakcji regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content