ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

IN.271.3.2015
Korycin, 04.05.2015 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN.271.3.2015  Nazwa zadania:  Remont budynku PSZOK w Korycinie.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego” HYDROS” sp. j. T. Kulesza, A. Kulesza, ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok.

Uzasadnienie wyboru:  Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi postawione w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 11.05.2015 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

——————————————————————————–

Lp.:  1

PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjno-Budowlanych Zbigniew Kotowski, ul. Klasztorna 9,         16-400 Suwałki, cena 408 182,04 zł brutto, gwarancja 66 miesięcy.                                                        Liczba pkt. – 82,76.

Lp.:    2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS sp. j. T. Kulesza, A. Kulesza, ul. Dąbrowskiego 28,   15-950 Białystok, cena 330 009,00 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

Liczba pkt. – 90,00

Lp.:    3

Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 12,          18-400 Łomża, cena 560 000,00 zł brutto, gwarancja 66 miesięcy.

Liczba pkt. – 63,03

Lp.:    4

Usługi Remontowo-Budowlane K. Chrzanowski, R. Brodziński – Lider Konsorcjum, ul Wesoła 27,            15-307 Białystok,  cena 575 326,52 zł brutto, gwarancja 60 miesięcy.

Liczba pkt. – 59,62

Lp.:    5

REMONTDOM  Marek Żukowski, Marek Grynczel, ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok cena 359 000,00 zł brutto, gwarancja – brak wpisu.

Liczba pkt. – 82,73

Lp.:    6

Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz, kol. Zabłudów 5/2,   16-060 Zabłudów cena 387 059,28 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

Liczba pkt. – 76,73

Lp.:    7

NEXBUD Jacek Waśko, Kobylanka 8A, 16-050 Michałowo, cena 378 365,27 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy.

Liczba pkt. – 78,49

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu  nie odrzucono żadnych  ofert.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania następujących Wykonawców:

W prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnych  wykonawców.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności w ciągu 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.)

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

WÓJT
Mirosław Lech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content