Gród w Milewszczyźnie powstał w X wieku

loga do Milewszczyzny
W ubiegłym tygodniu zakończone zostały badania wykopaliskowe na grodzisku w Milewszczyźnie, prowadzone w  ramach projektu pt.”Badania archeologiczne na grodzisku w Milewszczyźnie  zrealizowanego z udziałem środków UE w zakresie małych projektów w ramach działania 413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Pracami objęto obszar o powierzchni 6 arów, z czego 5 arów zlokalizowano od strony południowej, w miejscu istnienia pierwotnie wałów oraz rowów chroniących gród, 1 ar zaś znajdował się w środkowej części majdanu. W trakcie tych prac odkryto nawarstwienia mówiące o przeszłości obiektu oraz pozwalające w pewnym stopniu odtworzyć jego pierwotny wygląd.

Całość założenia obronnego składała się z dwóch linii wałów i dwóch obiegających wzgórze rowów.
W wykopie znajdującym się na południowym stoku wzgórza natrafiono na dwa rowy, wykopane zapewne by pozyskać budulec na budowę wałów ziemnych oraz na podstawę rozdzielającego je wału. Rów znajdujący się od strony zewnętrznej wału miał około 3 m szerokości, zaś jego głębokość dochodziła do 1,5 m. Wypełniony był ziemią, która wsypała się tam ze zniszczonych wałów. Znalezionych w trakcie badań  kilka poziomów spalonego drewna przemieszanego niekiedy z przepalonymi kamieniami świadczą o tym, że gród był 2 lub może nawet 3-krotnie spalony i ponownie odbudowywany. Przypuszczać także można, że na koronie wałów znajdował się drewniany płot, zaś jego stok umocniony był kamieniami.
Nieco odmiennie wyglądał rów znajdujący się od strony wewnętrznej wału, którego głębokość dochodziła prawie do 2 m. Odmiennie jednak niż to było w przypadku fosy zewnętrznej. Jego wypełnisko, jak się wydaje, nie zawierało pozostałości związanych z wałem, a jedynie ślady mogące świadczyć o istniejącej wzdłuż niego zabudowie. Z górnych jego warstw pochodziła większość znalezionych na stanowisku fragmentów ceramiki.
W wykopie zlokalizowanym na terenie majdanu, na głębokości około 1 m od współczesnej powierzchni ziemi, natrafiono na dawny poziom związany z użytkowaniem tego miejsca, w którym wystąpiły jedynie nieliczne fragmenty naczyń glinianych. Świadczyć to może o tym, że ta część grodu nie była zamieszkana i służyła jedynie jako miejsce schronienia.
Na podstawie znalezionego w trakcie badań materiału ceramicznego stwierdzić można, że gród powstał zapewne w pierwszej połowie X w. i z przerwami użytkowany był do wieku XII. Nieliczne znaleziska świadczą także o tym, że w niewielkim stopniu wykorzystywano to miejsce również u schyłku średniowiecza.
W części stanowiska położonej na szczycie wzniesienia znaleziono także pozostałości XX-wiecznego dworu, fundament wiatraka z 2 poł. XIX w. oraz jakiejś nieokreślonej budowli pochodzącej najprawdopodobniej z XVIII lub początku XIX w. Natrafiono tu także na grób zawierający szkielet ludzki, przy którym nie wystąpiły żadne przedmioty ani pozostałości stroju. Na podstawie stanu zachowania kości oraz miejsca, w którym został wykopany sądzić można, że pochowanie nastąpiło pomiędzy XVI a XVIII w. Być może dokładniejsze określenie czasu pochówku możliwe będzie po przesłaniu kości do laboratorium i ich wydatowaniu. Analizie archeozoologicznej poddane zostaną także znalezione na stanowisku nieliczne kości zwierzęce. Wraz z pobranymi w trakcie badań próbami ziemi, z których pozyskany zostanie materiał botaniczny, posłużą do próby odtworzenia diety średniowiecznych mieszkańców Milewszczyzny.
[metaslider id=2436]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content