Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oleju opałowego na potrzeby Gminy Korycin i jednostek organizacyjnych Gminy Korycin

Korycin, dnia 21.09.2020 r. 

      GMINA KORYCIN
     ul. Knyszyńska 2a
       16-140 Korycin
…………………………………………….
   (pieczęć Zamawiającego) 

IN.271.6.2020                                                                                              

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy, której przedmiotem jest sukcesywna „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Korycin i jednostek organizacyjnych Gminy  Korycin” w ilości 45 500 litrów do następujących obiektów:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

2. Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie

3. Ośrodek Zdrowia w Korycinie

4. świetlica wiejska w Krukowszczyźnie

5. świetlica wiejska w Bombli

Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnych dostaw zamówionego oleju opałowego na swój koszt w terminie dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia. Dostawy mają być realizowane na podstawie zamówień składanych telefonicznie potwierdzonych mailem, które koordynował będzie upoważniony pracownik podległy służbowo Wójtowi Gminy Korycin.

Podczas każdorazowej dostawy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego. Środek transportu musi być wyposażony w przewoźną instalację pomiarową z aktualnym świadectwem legalizacji. Dowodem przyjęcia dostawy oleju opałowego będzie dokument WZ z ilością faktyczną dostarczonego paliwa dla danego obiektu.

Faktury wystawione będą na każdą placówkę oddzielnie wg schematu określonego w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty. Podana ilość oleju opałowego jest ilością nominalną i może ulec zmianie. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był zgodny z normą dla oleju opałowego PN-C-96024 : L-1 oraz spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.):

Dostarczany olej musi posiadać następujące właściwości:

Gęstość w temperaturze 15º, max 0,860 g/ml

Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg

Temperatura zapłonu, min 56º C

Zawartość siarki, max. 0,10 %/m/m

Zawartość wody, max. 200 mg/kg

Zawartość zanieczyszczeń stałych , max. 24 mg/kg

2.  Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

3. Wymagany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2021 r.

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena oferty brutto –  100 %,

Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych w druku oferty stanowiącym załącznik nr 1  do zaproszenia do złożenia oferty. Cenę należy wyliczyć w oparciu o wartość jednostkową netto oleju obowiązującą w dniu ukazania się zapytania ofertowego wskazaną w cenniku przez rafinerię (cena ogłaszana przez producenta na dany dzień na stronie internetowej), dodać/odjąć do tej wartości jednostkowej stałą marżę/ upust w % (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Kwotę marzy/upustu należy wyliczyć w następujący sposób:

Wartość jednostkowa netto producenta x stawka marży/upustu (do dwóch miejsc po przecinku)= kwota marży

Następnie do wartości jednostkowej netto producenta należy dodać/odjąć kwotę marzy/upustu wyliczoną w powyższy sposób. Powstałą wartość należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku i pomnożyć razy ilość zamawianych litrów oleju. Do powstałej kwoty należy doliczyć podatek VAT (wynik stanowi cenę oferty brutto). Cena oleju zaproponowana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (dostawa, podatek, akcyza, itp.) oraz inne składowe, które Wykonawca będzie uwzględniał przy rozliczeniach.

Do porównania oferty zostanie wzięta końcowa cena brutto oferty (podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi).

Cena przedmiotu zamówienia będzie wyliczona wg wzoru:

Cena= (cena oferty brutto w ofercie z najniższą ofertą/ cena ofert brutto w ofercie ocenianej) x 100 pkt

Rozliczenia będą prowadzone w walucie PLN.

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

7. Umowa zostanie zawarta według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

8. Sposób przygotowania oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 2,  drogą pocztową/e’mailem* na adres: Urząd Gminy, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin, e-mail: mzalewska@korycin.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Zalewska, tel. 85 722-91-96.

9. Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (załącznik  nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty), w terminie do dnia 30.09.2019 r., godz.12.00.

 WÓJT
Mirosław Lech
…………………………………………………….
(podpis Kierownika Zamawiającego)

* – niepotrzebne skreślić

Załączniki do treści:

Zaproszenie do złożenia oferty – strona BIP Urzędu Gminy Korycin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content